ข่าวสาร

ข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับกัญชา

ปักหมุด “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” ชิงตลาด 8 แสนล้านบาท

เกษตรฯ เดินหน้าปักหมุด “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” ชิงตลาด 8 แสนล้านบาท ดันงานวิจัย ‘กัญชง’ มอบศูนย์ AIC 77 จังหวัดร่วมขับเคลื่อน ตามนโยบายของ รัฐบาลมุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ รวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะ […]

Continue reading "ปักหมุด “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” ชิงตลาด 8 แสนล้านบาท"

“เฉลิมชัย” เดินหน้านโยบายพืชแห่งอนาคต (Future Food Future Crop) รับมือวิกฤติโควิด19 เร่งพัฒนาให้ความรู้เกษตรกร ดันงานวิจัย ‘กัญชง’ มอบศูนย์ AIC 77 จังหวัดร่วมขับเคลื่อน

    นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้ (5 พ.ค.) ว่า ตามนโยบายของ รัฐบาลมุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ รวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะ พืชเศรษฐกิจ “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ หลังจากที่กฎหมายได้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชงได้ ซึ่งประเทศไทยนับว่ามีศักยภาพในการพัฒนาเป็น “ฮับกัญชา-กัญชง-กระท่อม” อีกทั้งยังเป็นโอกาสของไทยที่จะช่วงชิงตลาดกัญชา กัญชงและกระท่อม มูลค่า 8 แสนล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตกว่า 30% ต่อปีและอีก 4 ปีข้างหน้ามูลค่าตลาดจะเพิ่มเป็นกว่า 3 ล้านล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำใน 4 รูปแบบ คือ เกษตรอาหาร (คนและสัตว์) เกษตรสุขภาพ เกษตรพลังงาน และเกษตรท่องเที่ยว เพื่อจะสามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นกัญชา กัญชง และกระท่อม ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายพืชแห่งอนาคต(Future Food Future Crop) ให้เร่งพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรและ ผู้ประกอบการเกษตรทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา กัญชงและกระท่อมในทุกมิติ ตั้งแต่กฎหมายข้อระเบียบจนถึงสถานการณ์ตลาด และราคาทั้งในและต่างประเทศ โดยมอบหมายศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์ AIC ทั้ง 77 จังหวัด เป็นกลไก สนับสนุนในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกัญชงซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯได้วิจัยและพัฒนากัญชงและผลิตภัณฑ์กัญชงมากว่า 17 ปี     ทางด้านนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อานวยการ สวพส. กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่ศึกษาและวิจัยกัญชงอยู่ในปัจจุบัน จึงได้จัดสรรเมล็ดกัญชงที่ผลิตไว้สำหรับการศึกษาและวิจัยของ สวพส. นำมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงและสวพส. หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับ สวพส. หน่วยงานของรัฐ และบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคลที่สนใจ จำนวนรวม 5,600 กิโลกรัม และได้ตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการควบคุม การจำหน่ายการกำหนดราคาเมล็ดพันธุ์ ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ของเฮมพ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), ผู้แทนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.), ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการจำหน่ายและราคาเมล็ดกัญชง ที่เหมาะสมสำหรับการสนับสนุนและผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมีเมล็ดกัญชงที่จะจำหน่าย 2 พันธุ์ คือ RPF1 ที่เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงมากกว่า 1,000 เมตร และพันธุ์ RPF3 ที่เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงระดับ 500-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย 1.    เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) จำนวน 3,000 กิโลกรัม โดยจำหน่ายสำหรับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ราคา 300 บาท/กก. หน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา(Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ ราคา 400 บาท/กก. และสำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 520 บาท/กก. และ 2. เมล็ดบริโภค (Grain) จำนวน 2,600 กิโลกรัม โดยจำหน่ายสำหรับหน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ ราคา 250 บาท/กก. และสำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 750 บาท/กก.     ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัย พัฒนา และการทดลองปลูก ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สวพส. ได้พิจารณาและกำหนดปริมาณเมล็ดที่จะจำหน่ายให้แก่ผู้ขอซื้อแต่ละราย ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1.เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) : สำหรับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ไม่เกิน 20 กก./ราย หน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 30 กก./ราย และสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 20 กก./ราย 2.เมล็ดบริโภค (Grain) : สำหรับหน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50 กก./ราย และสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่เกิน20 กก./ราย (R&D) […]

Continue reading "“เฉลิมชัย” เดินหน้านโยบายพืชแห่งอนาคต (Future Food Future Crop) รับมือวิกฤติโควิด19 เร่งพัฒนาให้ความรู้เกษตรกร ดันงานวิจัย ‘กัญชง’ มอบศูนย์ AIC 77 จังหวัดร่วมขับเคลื่อน"

GTG CAFÉ โชว์เคสกัญชา กัญชงใจกลางกรุง

‘GTG’ ถือฤกษ์วันกัญชาโลก เปิดตัว ‘GTG CAFÉ’ พร้อมเสริฟหลากเมนูเครื่องดื่ม-ขนมหวาน จากกัญชงคุณภาพ ส่งตรงจากฟาร์มเชียงราย นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ปจำกัด (Golden Triangle […]

Continue reading "GTG CAFÉ โชว์เคสกัญชา กัญชงใจกลางกรุง"

“ฮายักษ์” สร้างอาร์ตทอยจากกัญชาครั้งแรก

กัญชาปอง ฮายักษ์ งานศิลปะจากกัญชา 13 แบบ      เมื่อภาครัฐปลดล็อกกัญชาจากบัญชียาเสพติด สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมเดินหน้างานวิจัยอย่างเต็มสูบ รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มทำคลัสเตอร์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา (Chula C.A.N.S.) โดยมีคณาจารย์คณะต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเข้ามาร่วมกันวิจัย ทั้งพัฒนายากัญชาทางทันตกรรม […]

Continue reading "“ฮายักษ์” สร้างอาร์ตทอยจากกัญชาครั้งแรก"

บลจ.วี ประเมินธุรกิจกัญชาในตลาดโลก ยังมีแนวโน้มเติบโตสูง

บลจ.วี ประเมินกลุ่มธุรกิจกัญชา มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แรงขับเคลื่อนด้านการบริโภคการใช้เชิงสันทนาการ และการแพทย์ หลังรัฐบาลในหลายประเทศ เริ่มอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วี จำกัด กล่าวว่า มูลค่าตลาดของกัญชามีขนาดใหญ่ […]

Continue reading "บลจ.วี ประเมินธุรกิจกัญชาในตลาดโลก ยังมีแนวโน้มเติบโตสูง"

กัญชา...ยาประเภทใหม่

ทางการแพทย์ยกให้กัญชาเป็น “ยาประเภทใหม่” ที่ยังคงต้องศึกษาค้นคว้าต่อไป ยังไม่มีที่สิ้นสุด

ต้องการค้นหาคลังความรู้ ?

การสกัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การสกัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การเพาะปลูก

การเพาะปลูก

การใช้กัญชาทางการแพทย์

การใช้กัญชา

นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ

นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved