กรมวิทย์ฯ จับมือ มทร.พระนคร วิจัยและพัฒนากัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์

Share this content.


ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ เป็นตัวแทนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) สำหรับพืชกัญชา พืชเสพติด และพืชสมุนไพรอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย โดยมี ศ.พิเศษ นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรมต.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือนี้ เป็นการบูรณาการด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนา โดยทั้งสองหน่วยงานจะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานยา ยาสมุนไพรไทย และเทคโนโลยีเชิงเกษตรกรรม (AgriTech) สำหรับสมุนไพรที่มุ่งเน้นพืชกัญชาและพืชเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนพืชสมุนไพรอื่นๆ แบบครบวงจร รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการสร้าง พัฒนา และนำผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ รวมถึงสร้างเครือข่ายในระดับองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)
ที่มา : https://siamrath.co.th/n/185397


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved