กวก.เตรียมชงร่างนำเข้าเมล็ดพันธุ์ “กัญชง-กัญชา-กระท่อม” ปลูกใน ปท.

Share this content.

กรมวิชาการเกษตร ( กวก.) เตรียมเสนอร่างประกาศการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ “กัญชง กัญชา กระท่อม” ปลูกในประเทศ พร้อมแก้ไขเพิ่ม 3 พืชเข้า พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช หนุนพัฒนาพันธุ์ รับปลดล็อก 9 มิ.ย.นี้ พร้อมจับมือเอกชนหนุนการตลาดนำการผลิต

นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (กวก.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานพืชชนิด “กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพร” ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ 25 เมษายน 2565 ว่าที่ ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขกฎหมาย แก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการยกร่างระเบียบใหม่ภายใต้กฎหมายที่ “กวก.” ดูแลเพื่อออกมารองรับการปลดล็อกพืชทั้ง 3 ชนิด ในวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ตามนโยบาย”กัญชาเสรี”เพื่อการแพทย์ของรัฐบาลการที่ได้มีการ “ปลดล็อคกัญชา กัญชง” พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และสนับสนุนให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

กรมได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาต่อเนื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้ ก่อนที่จะเสนอต่อ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาลงนามเพื่อบังคับใช้ต่อไป อาทิ การเปลี่ยนสถานภาพของพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ภายใต้ “พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507” เพื่อบรรจุพืชทั้ง 3 ชนิดเป็นสิ่งต้องห้ามที่จะต้องมีการควบคุมการนำเข้า การนำเข้าอนุญาตเฉพาะเมล็ดพันธุ์เท่านั้นเพื่อให้นำมาปลูกภายในประเทศ รวมถึงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เพื่อรองรับกรณีที่เกษตรกรไทยหรือสถาบันการศึกษาสามารถพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ใหม่

นอกจากส่งเสริมการปลูกในระดับต้นน้ำแล้ว กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรได้จับมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรมีการปลูกและแปรรูปโดยภาคเอกชนภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต นายระพีภัทร์ กล่าว

กวก.เตรียมชงร่างนำเข้าเมล็ดพันธุ์ "กัญชง-กัญชา-กระท่อม" ปลูกใน ปท.

สำหรับการเตรียมรองรับการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ กรมได้มีการตั้งศูนย์พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กัญชง กัญชา ใน 27 ศูนย์ทั่วประเทศมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการปลูก รูปแบบการปลูกทุกมิติและมีความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา “กัญชง กัญชา” จะร่วมมือกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กวก.เตรียมชงร่างนำเข้าเมล็ดพันธุ์ "กัญชง-กัญชา-กระท่อม" ปลูกใน ปท.

ส่วน “พืชกระท่อม” จะใช้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานีเป็นจุดแรกไปพรางก่อนเพื่อพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต โดยมีความร่วมมือด้านงานวิจัย พัฒนา “พืชกระท่อม” กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าพิจารณาแก้ไขกฏหมายและยกร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ “พืชทั้ง 3 ชนิด” จากเดิมเป็นพืชเสพติด เมื่อมีการปลดล็อคพ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จึงต้องปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ รองรับ และทั้งหมดจะมาสรุปอีกครั้งวันที่ 28 เม.ย.นี้

ประกอบด้วยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่…) พ.ศ. … โดยประกาศให้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil และส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชชนิดกัญชา (Cannabis) จากทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

และในการประชุมยังมีการพิจารณาร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร 2 เรื่องคือ เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. … และเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อม พ.ศ. … เพื่ออนุญาตให้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง และกระท่อม

นอกจากนี้มีการรายงานความคืบหน้า การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชชนิด “กัญชา กัญชง และกระท่อม” เพื่อใช้ตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนพันธุ์ใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ระหว่างรอการลงนามของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ที่มา:

https://www.komchadluek.net/news/512928


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved