กัญชง กัญชา เป็นพืชควบคุม นำเข้าใชเป็นอาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ ต้องขออนุญาต

Share this content.

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กัญชง กัญชา ถือว่าเป็นพืชที่ถูกควบคุมตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 จะนำเข้าพืชควบคุมไม่สามารถนำเข้าได้ หากไม่ยื่นขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งต้องมีใบรับรองศัตรูพืชแนบกำหนดมาด้วย ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อป้องกันกรณีมีแมลงศัตรูพืชติดมาระบาดสร้างความเสียหายระบบการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นกรณีนำเข้าเป็นอาหารสำเร็จรูป ทั้งอาหารคน อาหารสัตว์ กรณีใช้ในอุตสาหกรรมและใช้ทางการแพทย์ แต่ต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์การนำเข้า เช่น การนำเข้าเพื่อเป็นอาหาร นอกจากขอนุญาตกรมวิชาการเกษตรแล้ว ถ้าเป็นอาหารคนต้องขออนุญาต อย.ด้วย หากเป็นอาหารสัตว์ก็ต้องขออนุญาตกรมปศุสัตว์ด้วย ต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์พืช หรือพืชที่นำเข้ามามีคุณภาพ โดยเฉพาะกัญชา กัญชง ที่มาใชช้ทางการแพทย์ ต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับและมีการรับรองมาตรฐาน GMP และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชชัดเจนจากประเทศต้นทาง ว่าไม่ใช่กัญชา กัญชง ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมพืช มีใบรับรองว่าเป็น Non GMO

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ กล่าวด้วยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ประสานงานร่วมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีภารกิจเข้มงวด ลงพื้นที่ตรวจตราโดยเฉพาะด่านนำเข้าต่างๆ ทั้งด่านทางอากาศ ทางบก ทางไปรษณีย์ ป้องกันการลักลอบนำเข้า ย้ำบทลงโทษเรื่องของกัญชา กัญชง กรณีนำมาใช้นอกจากการแพทย์ถือว่าร้ายแรง มีโทษมีทั้งจำและปรับ

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220729120650947


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved