กัญชามาแรง!สยามอิมเมจมอบทุนผู้จบม.6เรียนหลักสูตร “กัญชาศาสตร์” ระยะสั้น 1 ปี

Share this content.

ปราจีนบุรี–กัญชามาแรง!    บริษัทสยามอิมเมจ มีความประสงค์จะให้ทุนนักเรียนที่จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี เพื่อเรียนหลักสูตร ระยะสั้น 1 ปี หลักสูตร”กัญชาศาสตร์” ที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000   จบแล้วทำงานใช้ทุนที่โครงการ Waldo888    อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นเวลา 3 ปี เงินเดือน Start ที่เดือนละ 30,000  บาท

ดร.คำภีร์  นิลแสง ผู้ประสานงานหลักสูตร  โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ

วันนี้ 6 พ.ค.65  ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า   ดร.คำภีร์  นิลแสง ผู้ประสานงานหลักสูตร  โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ(New skill)  เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลักสูตรประกาศนียบัตรชื่อหลักสูตร กัญชาศาสตร์มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  คณะวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า    “   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  ร่วมกับ บริษัท สยามอิมเมจ จำกัด   มีความประสงค์จะให้ทุนนักเรียน   ที่จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี   

 เพื่อเรียนหลักสูตร ระยะสั้น 1 ปี     หลักสูตร”กัญชาศาสตร์”    ที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000     จำนวน 100 คน / รุ่น    จบแล้วทำงานใช้ทุน   ที่โครงการ Waldo888 บริษัท สยามอิมเมจ จำกัด   อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นเวลา 3 ปี    เงินเดือน Start ที่เดือนละ 30,000  บาท

ทักษะเป้าหมายของหลักสูตร  นักศึกษาสามารถสามารถนำความรู้และประสบการณ์ออกไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทำงานในฟาร์ม   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต บุคลากรด้านนี้ยังขาดแคลนและกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก

เหตุผลและความจำเป็น   คณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาพืชกัญชาทั้งจากเอกสารจากต่างประเทศและในประเทศ ศึกษาสายพันธุ์    ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา รวมทั้งสรรพคุณต้านการแพทย์ ฯลฯ พบว่า กัญชาสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้จริง

 ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงชูจุดแข็ง โดยการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร สาขากัญชาศาสตร์   ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูก

ซึ่งการเรียนการสอนจะเนันการนำความรู้ไปผลิตกัญชา    ที่มีสารออกฤทธิ์ตามความต้องการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเป็นผู้ประกอบการ    เกี่ยวกับด้านธุรกิจกัญชา ซึ่งในปัจจุบันนี้กัญชาถูกนำมาใช้ในสาย HealthTech, MedTech, Food และ   Community/Lifestyle อย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงทิศทางการเดิบโตของภาคธุรกิจตังกล่าวทั่วโลก และ   

ถ้าเราไปดูเป้าหมายของหลักสูตร   นักศึกษาสามารถสามารถนำความรู้และประสบการณ์ออกไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทำงานในฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ    ซึ่งแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต บุคลากรด้านนี้ยังขาดแคลนและกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก

เหตุผล   และความจำเป็น  คณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาพืชกัญชาทั้งจากเอกสารจากต่างประเทศและในประเทศ ศึกษาสายพันธุ์    ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา รวมทั้งสรรพคุณต้านการแพทย์ ฯลฯ พบว่า กัญชาสามารถนำมาใช้ในทาง   การแพทย์ได้จริง ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงชูจุดแข็ง โดยการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร สาขากัญชาศาสตร์    ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูก ซึ่งการเรียนการสอนจะเนันการนำ   ความรู้ไปผลิตกัญชาที่มีสารออกฤทธิ์ตามความต้องการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับด้านธุรกิจกัญชา 

ซึ่งในปัจจุบันนี้กัญชาถูกนำมาใช้ในสาย HealthTech, MedTech, Food และCommunity/Lifestyle อย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงทิศทางการเดิบโตของภาคธุรกิจตังกล่าวทั่วโลก และถ้าเราไปดูงานที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่สหรัฐฯ และยุโรปหลายแห่ง เราจะเห็นผู้ประกอบการรายใหม่นำกัญชามาช่วยด้านการแพทย์หลายบริษัทดังนั้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกัญชาศาสตร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางการแพทย์และการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สามารถนำองค์ความด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกัญชา มาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบริหารธุรกิจ เพื่อต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมต่อไป    เพื่อเรียนรู้กระบวนการปลูก การดูแล การออกแบบ การนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพในผลผลิต หรือลดต้นทุน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)    นักศึกษามีความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับกัญชา การปลูกกัญชา กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ได้   นักศึกษาสามารถดูแลรักษาต้นกัญชา การสกัด การควบคุมคุณภาพ ประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ ได้     นักศึกษาสามารถพัฒนาแนวคิดการทำผลิตภัณฑ์จากกัญชา และการเป็นผู้ประกอบได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   สำเร็จกรศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง  และ   ผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด     มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี     

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงาน   ทางด้านวิซาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้    โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด

อาชีพเป้าหมาย  นักวิจัยหรือนักวิชาการทางสมุนพรและกัญชา ที่มีความรู้ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์   เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  จากการอาจารย์ นักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านกัญชาทางการแพทย์บูรณา   , ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานในโรงงานแปรรูปสารสกัดสมุนไพรโดยเฉพาะอย่าง  , ผู้ให้บริการในการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการด้วยสมุนไพรและกัญชา   และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสมุนไพรต่อไป  

วันเวลาดำเนินการเรียนการสอน  ภาคการศึกษา ที่ 1 เดือน มิ.ย. – ก.ย.  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือน พ.ย. – ก.พ.  สามารถติดต่อยื่นขอใบสมัคร   ผ่านทางออนไลน์กับ   ดร.คำภีร์  นิลแสง ผู้ประสานงานหลักสูตร  เบอร์โทรศัพท์095-3268828 มีค่าสมัคร 500 บาท  

ที่มา:

https://www.thebangkoktimes.com/2565050625


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved