กัญชาเสรี ก้าวสำคัญของการแพทย์และเศรษฐกิจไทย

Share this content.

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดงานสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ พร้อมทั้งพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือเรื่องการผลิตกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved