“กัญชาเสรี” ท่าจะไปกันใหญ่ (2)

Share this content.

ว่าที่ พ.ต.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ให้เหตุผลต่อไปว่า ผมเห็นว่าความเข้าใจผิดในข้อกฎหมายนี้ เกิดขึ้นเพราะการยกตัวอย่างชื่อยาเสพติดประเภท 5 ที่กฎหมายเก่าบอกว่า ยาเสพติดประเภท 5 เช่น กัญชาและพืชกระท่อม แต่กฎหมายใหม่กลับเขียนว่า ยาเสพติดประเภท 5 เช่น พืชฝิ่น

เมื่อกฎหมายใหม่ตัดคำว่า กัญชาออกไปแล้ว จึงไม่ถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป

การอ่านกฎหมายแบบนี้ อ่านไม่ตลอดครับ เพราะเมื่ออ่านกฎหมายให้จบจะเห็นชัดเจนว่า การที่ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดเดิมไปนั้น ยังบัญญัติให้กฎหมายลำดับรองของกฎหมายเหล่านั้น ยังมีผลใช้บังคับอยู่ จนกว่าจะออกกฎหมายลำดับรองฉบับใหม่ออกมา และประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ยังระบุว่า กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 อยู่ โดยปลดล็อกบางส่วนของกัญชาเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 นั้นก็คือ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และรากเท่านั้นครับ

เพราะสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้

ส่วนช่อดอกกัญชาและเมล็ดกัญชายังไม่ปลดล็อกจากยาเสพติด ขณะนี้ยังไม่มีประกาศใหม่ออกมา ดังนั้นช่อดอกกัญชาและเมล็ดกัญชา จึงยังคงเป็นยาเสพติดประเภท 5 อยู่ การปลูกต้องได้รับอนุญาต

ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถปลูกกัญชาได้โดยเสรี ผู้ที่จะขออนุญาตต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ยื่นขอจดทะเบียนตามกฎหมายก่อน

สามารถยื่นขอจดทะเบียนต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ และต้องดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน จึงสามารถปลูกได้

ขณะนี้ผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้ง ป.ป.ส. ตำรวจ และพนักงานอัยการยังคงถือว่า กัญชาเป็นยาเสพติดอยู่ ถ้าพบว่ามีใครปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะจับดำเนินคดีทันที!

ดังนั้นการจะปลูก เกษตรกรต้องรวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนก่อน แล้วขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของทางราชการโดยเคร่งครัด จึงสามารถปลูกกัญชาได้…

สรุป…ตำรวจจับคนปลูกกัญชาได้ ถ้าจะปลูก ต้องขออนุญาต.

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2292004


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved