“กัญชาเสรี” ท่าจะไปกันใหญ่ (1)

Share this content.

หลังจากนักการเมืองการันตีทุกคนปลูกกัญชาได้แล้ว ทำเอาชาวบ้านและผู้รักษากฎหมายงงเป็นแถว?!

วันนี้ขอเอาความเห็นของนักกฎหมายอาวุโสมาให้ความรู้กัน ว่าที่ พ.ต.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ บอกว่า มีเสียงเรียกร้องให้ผมช่วยไขปัญหาข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกัญชาว่า ทุกวันนี้เราสามารถปลูกกัญชาได้อย่างเสรีจริงหรือ?

แม้กระทั่งคำถามที่ว่า ปลูกได้แล้วบ้านละ 6 ต้น หรือคนที่ปลูกแล้วถูกจับจะทำอย่างไร? ไปจนถึงเรื่องที่ชาวบ้านได้รับการสื่อสารข้อมูลว่า ทำได้แต่ถูกจับ!

เรื่องทั้งหมดนี้ผมขออนุญาตช่วยค้นหาข้อมูลมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านดังนี้ครับ

ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2564 และ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 มาตรา 4 ให้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเดิม 24 ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด แล้วนำมาประมวลรวมไว้ในที่เดียวกัน คือประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่นี้

กฎหมายเขียนว่า ยกเลิกกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2522 แต่ไม่ได้หมายความว่า ความผิดต่างๆจะถูกยกเลิกไปครับ เพราะต้องตีความว่า การกระทำนั้นๆยังคงถูกเขียนไว้ในกฎหมาย ใหม่หรือไม่?

หลักคือ เราจะทำผิดกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายในขณะกระทำเขียนไว้หรือไม่ ว่า เป็นความผิด และมีบทกำหนดโทษไว้ด้วย

กฎหมายใหม่จะใช้ย้อนหลังได้ในส่วนที่เป็นคุณครับ ส่วนที่เป็นคุณก็คือ ถ้ากฎหมายใหม่บอกว่า การมีกัญชาไว้ในครอบครองไม่เป็นความผิด จึงจะสรุปได้ว่า ไม่เป็นความผิดครับ

เรื่อง “กัญชา” กฎหมายในปัจจุบันเขียนไว้ชัดเจนว่า การนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ต้องขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

และห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาต หากกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท

ยิ่งถ้าทำเป็นการค้าโทษหนักขึ้น ถึงขั้นจำคุก 1-15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-1,500,000 บาท!

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2291166


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved