“กัญชา กัญชง สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย”

Share this content.

เวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “กัญชา กัญชง สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย” วิทยากรโดย : ๑. ศ.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต ๒. ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ๓. อาจารย์มาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ๔. อาจารย์พฤกษ์ คงสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร ๕. พทป.ปิยะพงษ์ พุกะนัดด์ (ผู้ดำเนินรายการ) …………………………………………..

งานฉลอง “นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved