กัญชา 6 ต้น ที่โนนมาลัย แห่งแรกของประเทศไทย

วันที่ 22 มกราคม 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมาลัย  รับต้นแม่พันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำหรับนำมาใช้ปลูกที่วิสาหกิจชุมชนบ้านละ 6 ต้น และนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการนำนโยบายมาปฏิบัติจริง ว่ามีปัญหาในเชิงข้อกฏหมาย ระเบียบอะไรบ้าง มีปัญหาในเชิงสังคมและความคุ้มค่าอย่างไร

นพ. กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตอนนี้เราได้ต้นแม่พันธุ์แล้ว และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขยายพันธุ์โดยใช้วิธีปักกิ่ง เพื่อนำมามอบให้เกษตรกรในวิสาหกิจชุมชน และจะเริ่มลงแปลงปลูกกัญชาในพื้นที่ของชาวบ้านได้ภายใน 7 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อปลูกแล้วส่วนดอกทางโรงพยาบาลคูเมืองจะรับดอกไปผลิตยาเพื่อดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ ใบ ราก ต้น เราจะร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ อบรมวิสาหกิจชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อจำหน่ายต่อไป

เราวางแผนงานไว้หลายอย่าง เพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้ใช้ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ผู้ป่วยปลูกได้  6 ต้น/คน เราทำการศึกษาค่อนข้างละเอียด ตั้งแต่การปลูก ใช้ดิน 3 แหล่ง ตั้งแต่ดินคุณภาพสูงที่ใช้ปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดของวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน ดินภูเขาไฟจากอำเภอประโคนชัย ที่มีแร่ธาตุสูง และดินในพื้นที่ ดูว่าแหล่งใดดีที่สุดสำหรับกัญชา เราจะเก็บข้อมูลปัจจัยที่ใช้ในการปลูกอื่นๆ ด้วย เช่น น้ำ แสง ปุ๋ย รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นข้อกังวลของวิสาหกิจชุมชน สังคม และภาครัฐ เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอว่าวันหนึ่งที่มีการอนุญาตให้ประชาชนปลูกได้แล้ว จะสามารถดำเนินการได้ทันทีที่อยู่บนพื้นฐานของสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน และใช้ประโยชน์ตามระเบียบราชการที่ปลดล็อกส่วน ใบ ราก ต้น แล้ว

โดยวางแผนเริ่มต้นการปลูกในวันที่ 25 ม.ค 2564 ด้วยการปักชำจากต้นแม่ เพาะในดินปักชำที่ใส่ในแก้วน้ำด้วยวิธีควบแน่น (จนประมาณ 14 วัน รากจะเดินเต็ม)
และในวันที่ 7 ก.พ. 2564 จะทำการย้ายต้นปักชำลงกระถางปลูกจริง

โครงการโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ต้นสายพันธุ์ จากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ดินปลูก จากเพ-ลาเพลิน

ดินปลูกภูเขาไฟ จากอ.ประโคนชัย

ดินปลูก จากพื้นที่ที่จะปลูก

ความรู้ในการปลูก จากกรมวิชาการเกษตร
ความรู้ทางด้านการสร้างอาชีพ จากกศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved