ขับเคลื่อนกัญชาเต็มสูบ เชื่อม7 หน่วยงานทำเอ็มโอยู

Share this content.

ราชภัฏโคราช ขับเคลื่อนกัญชาเต็มสูบ เชื่อม 7 หน่วยงาน จับทำเอ็มโอยู เพื่อการวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์กัญชาเต็มรูปแบบ ทั้งนี้การลงนามในบันทึกข้อตกลงรวม 3 ฉบับ มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

23 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุม 24.125 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดี มร.นม. พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  เปลื้องกลาง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์และอื่น ๆ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มร.นม.กับผู้แทน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลเสมา,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแนวคิดใหม่เพื่อความยั่งยืน,วิสาหกิจชุมชนอาษา 888,วิสาหกิจชุมชนอีซี่ออร์แกนิคและวิสาหกิจชุมชนขุนทดเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านกระบวนการผลิต กระบวนการสกัดและแปรรูปพืชกัญชาและกัญชงรวมถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ดำเนินการขออนุญาตผลิตภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนลูกข่าย การต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งโครงการบริการวิชาการส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและในส่วนของผู้ประกอบการชุมชนลูกข่าย มีหน้าที่ ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกที่มีมาตรฐานการผลิตแบบอินทรีย์ตามหลักการเกษตรที่ดีและระบบรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดโดยการควบคุมของ มร.นม. 

ต่อมาได้ลงนามความร่วมมือฉบับที่ 2 มร.นม.กับวิสาหกิจชุมชนขุนทดเกษตรทฤษฎีใหม่และบริษัท ปุณญพัฒน์กรุ๊ป 2019 จำกัด และฉบับที่ 3 มร.นม.กับวิสาหกิจชุมชนขุนทดเกษตรทฤษฎีใหม่และบริษัท ไก่ว่าว โดเมสติค จำกัด โดย 2 ฉบับนี้มีขอบเขตความร่วมมือในส่วนของ มร.นม.และวิสาหกิจชุมชนมีหน้าที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ดำเนินการขออนุญาตผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและความงามและพาณิชย์ดำเนินการผลิตพืชกัญชาหรือกัญชง

รวมถึงควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามที่กำหมายกำหนดก่อนส่งมอบส่วนใบสดที่ไม่มีส่วนยอดและช่อดอกติดมาด้วย โดยออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดนัดหมายที่ชัดเจน และในส่วนของขอบเขตทั้ง 2 บริษัท มีหน้าที่ สั่งซื้อผลผลิตใบกัญชาสดอินทรีย์สายพันธุ์ไทยกำหนดรอบการรับซื้อผลผลิตเป็นรอบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาใบกัญชาเพื่อสุขภาพและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้การลงนามในบันทึกข้อตกลงรวม 3 ฉบับ มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

ที่มา:

https://www.nationtv.tv/main/content/378816676


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved