คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนาม MOU ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก พืชกัญชา กัญชง กระท่อม

Share this content.

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทีมบริหาร นกัวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก พืชกัญชา กัญชง กระท่อม และ สมุนไพรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทางการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ บริษัท 420 ประเทศไทย จำกัด และ วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพืชจากต้นกัญชา กัญชงกระท่อม และ สมุนไพรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนำผลิตภัณฑ์หรือสารสกัด สาระสำคัญทางยา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย

แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 การจัดพิธี ลงนามความร่วมมือเพื่อการวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนศึกษาวิจัยกัญชาภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดย วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา โดยนายภาณุวัฒน์ จึงแย้มปิ่น กลุ่มที่ได้รับสิทธิ สำหรับขออนุญาตปลูก-แปรรูป-สกัดกลั่น กัญชา ทางการแพทย์ พร้อมด้วย บริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายพิตติพรรธน์ ยิ่งกิจภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้คนไทยจะได้เข้าถึงตัวยาและประโยชน์จากพืชดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานได้ให้ความไว้วางใจทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือในอนาคต

ที่มา :


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved