จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชา

Share this content.

วันนี้ (6 ม.ค.64) ที่ ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเพื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ของจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายชำนาญ  ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย โดยมาตรา 26/2 บัญญัติให้ผู้ผลิต นำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5(กัญชา) ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด และมาตรา 26/5 ที่กำหนดให้ผู้ขออนุญาต   เช่น หน่วยงานรัฐ  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านตามกฎหมาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์) ผู้ประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม (วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์การเกษตร) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  สามารถขออนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง             

สำหรับผลการประชุมในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบการพิจารณาอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา)  จำนวน 8 ราย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการตรวจสถานที่เรียบร้อยแล้ว และพิจารณาคำขอพร้อมให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาต ของผู้ขออนุญาต ทั้ง 8 ราย ได้แก่ รพ.สต.บ้านแก่งหลวง รพ.สต.บ้านลาดหญ้า รพ.สต.บ้านวังเย็น รพ.สต.บ้านหนองหญ้า รพ.สต.บ้านท่าโป่ง รพ.สต.บ้านยางเกาะ รพ.สต.บ้านทุ่งเรือโกลน รพ.สต.บ้านหนองปรือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การศึกษาวิจัย/พัฒนา การเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพและเป็นการแก้ปัญหาน้ำมันกัญชาที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210106170336676


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved