จังหวัดสระแก้วดีเดย์ปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่ รพ.สต.ซับมะนาว อำเภอเขาฉกรรจ์

Share this content.

logomain

            (17 ส.ค.64) ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชนระยะที่ 2 พร้อมด้วย นายวัลลภ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เกษตรจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายอำเภอวัฒนานคร ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออร์แกนิคเขาฉกรรจ์ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ หลังจากทำพิธีเปิดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินชมนิทรรศการและร่วมปลูกต้นกัญชาภายในโรงเรือนปลูกกัญชา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

            นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีผลให้พืชกัญชาถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วในอดีตประชาชนสามารถปลูกกัญชาตามบ้านเรือนเอาไว้เพื่อใช้ประกอบอาหารหรือใช้รักษาโรคได้โดยไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด กัญชาจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ขณะนี้ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการอนุญาตให้ใช้ “กัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากมีการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ยกเว้นในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย ซึ่งนโยบายเรื่องการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาทุกรายมีสิทธิในการเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และในด้านเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

            นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งปลูกกัญชาโดยการทำความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ นับเป็นการส่งเสริมการปลูกและการส่งเสริมภาคเอกชน ประชาชนให้มีการปลูกกัญชาที่ถูกกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับกระแสและความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่จะนำไปต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างความเข้าใจในการใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาผู้ป่วย ในส่วนของจังหวัดสระแก้ว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทำความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 4 แห่ง โดยได้รับอนุญาตปลูก ครอบครอง และได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์แล้ว ได้แก่ รพ.สต.คลองมะนาว อ.วัฒนานคร ทำความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนสมุนไพรผักปลอดสาร , รพ.สต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออร์แกนิคเขาฉกรรจ์ ,รพ.สต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรคลองหว้าใหม่ และรพ.สต.ซับนกแก้ว อ.วัฒนานคร ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เพาะปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพบ้านคลองน้ำใส

            ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้สนับสนุนเมล็ดกัญชา พันธุ์หางกระรอก จำนวน 120 เมล็ดพันธุ์ ดำเนินการปลูก 2 รอบๆ ละ 60 ต้น ในส่วนการก่อสร้างโรงเรือนและค่าใช้จ่ายในการปลูกวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผลผลิตที่ได้ส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 คือ ช่อดอก ส่งให้กับกองพัฒนายาไทยและสมุนไพร เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา สนับสนุนการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ส่วนของ กิ่ง ก้าน ใบ ราก ต้น ที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 วิสาหกิจชุมชนสามารถนำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจได้

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210817130845070


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved