จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Share this content.

        ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์  อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ และ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

        ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย โดยมาตรา 26/2 บัญญัติให้ผู้ผลิต นำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ประกอบกับคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษา และการควบคุมการใช้ สำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาในพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในต่างจังหวัด ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งขึ้น หรือมอบหมายให้พิจารณา หรือคณะทำงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) 

        ในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งถึง คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา และฝ่ายเลขาฯได้แจ้งถึง นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกัญชาทางการแพทย์ และโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน แก้ปัญหาน้ำมันกัญชาที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัย 

        จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย สถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชา แห่งที่ 1 โรงพยาบาลชานุมา อำเภอชานุมาน และ แห่งที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนนดู่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ซึ่งคณะกรรมการ ได้ขอให้ ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการประชุมและจัดเตรียมเอกสารการให้เรียบร้อย ในการพิจาณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งต่อไป

ที่มา :

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201006171828404


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved