จ.นครพนมเดินหน้ากัญชา 6 ต้น วิสาหกิจชุมชนตำบลยอดชาด ปลูกแล้ว ต่อยอดสู่เศรษฐกิจชุมชน

Share this content.

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมทันตแพทย์หญิงวิภารัตน์ วรหาร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมปลูกกัญชา ตามโครงการต่อยอดกัญชาครัวเรือน 6 ต้น สู่เศรษฐกิจชุมชนตำบลยอดชาด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปเป็นอาหารและยาตำบลยอดชาด โดยนายศุกชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย คนที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกกัญชาฯ ณ บ้านรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชาทางการแพทย์ ครัวเรือนละ 6 ต้น ภายใต้วิสาหกิจชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อนำใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น และรากไปใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการสร้างอาชีพของชุมชน ตามที่กฎหมายกำหนดนั้น ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปเป็นอาหารและยาตำบลยอดชาค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดชาด จึงได้จัดทำโครงการต่อยอดกัญชาครัวเรือน 6 ต้น สู่เศรษฐกิจชุมชนตำบลยอดชาดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาภาคประชาชนภายใต้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพ และถูกกฎหมายอย่างครบวงจร สามารถนำผลผลิตมาใช้ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชน สถานพยาบาล และสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนจากวัตถุดิบของกัญชา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารสุขภาพได้ ซึ่งจะมีการดำเนินการปลูก 2 รอบ/ปี และได้รับการสนับสนุนต้นกล้า จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ปลูกทั้งหมด จำนวน 26 ครัวเรือน ประกอบด้วย จำนวน 6 ต้น 4 ครัวเรือน จำนวน 9 ต้น 1 ครัวเรือน และ 12 ต้น 21 ครัวเรือน รวม 285 ต้น/รอบ รวม 570 ต้น/ ปี

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220110192034543


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved