ดันกัญชา 6 ต้นให้ชาวบ้านใช้ดูแลสุขภาพ ย้ำอยู่บนหลักวิชาการ

Share this content.

ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กว่า 1 ปี ในระยะแรกมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานจากสถานพยาบาลใกล้บ้านกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ การขับเคลื่อนระยะต่อไปจะเน้นพัฒนากัญชาให้มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ ตอบสนองความต้องการของตลาดกัญชาที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยมอบหมายให้สถาบันกัญชาทางการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขณะนี้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ และประชาชนทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้จากกัญชาต้องเสนอแผนธุรกิจให้ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนนโยบายกัญชา 6 ต้นต้องดำเนินการต่อเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพตนเองมี

ด้าน นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัด สธ. กล่าวว่า สถาบันกัญชาทางการแพทย์ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายผ่าน 3 กลไกหลัก คือการปรับข้อกำหนดและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินงาน การศึกษาวิจัย และการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนากัญชาในบริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

โดยได้จัดทำแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็น 2 ระดับ คือระดับครัวเรือน เน้นลดรายจ่ายด้านการรักษาจากการใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง และระดับประเทศที่จะผลักดันให้เชื่อมต่อต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ของผลิตภัณฑ์กัญชาที่จะจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศ รวมถึงการบริการสุขภาพจากกัญชา ซึ่งแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเตรียมเสนอนายอนุทินเดือน พ.ย.นี้ หากได้รับความเห็นชอบจะดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้นายอนุทิน และนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.มอบนโยบายให้การพัฒนากัญชาเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ คู่ขนานไปกับการพัฒนาสมุนไพรอื่นๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการตลาดโลกให้มากที่สุด เน้นคนไทยจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ.

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1980080


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved