ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Share this content.

ธ.ก.ส.เปิดโครงการสินเชื่อปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มั่นใจช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน พร้อมไขข้อข้องใจการขออนุญาตปลูกกัญชามีรูปแบบไหนบ้าง ใครสามารถปลูกได้ ตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

ภายหลังจากที่มีการปลดล็อกสมุนไพร “กัญชา” และมีการสนับสนุนให้เป็นพืชทางเลือกใหม่ ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ส่งโครงการสินเชื่อปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ประกอบไปด้วย 2 ข้อหลัก 

1. สําหรับการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และพัฒนา สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและชุมชน

2. เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ให้กับการปลูกพืชทางเลือก (กัญชา)

ขณะที่คุณสมบัติของลูกค้าที่สามารถขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  • สําหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และสหกรณ์การเกษตร
  • จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  • ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
  • ได้รับใบอนุญาตให้ผลิต ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน คอล เซ็นเตอร์ 02-5550555หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

อนึ่งการปลดล็อกกัญชานั้น สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ 3 รูปแบบ

1.ปลูกกลางแจ้ง
2.โรงเรือนทั่วไป(Greenhouse)
3.โรงเรือนระบบปิด

ทั้งนี้สถานที่ปลูก ควรมีระบบการควบคุมดูแล เพื่อให้กัญชามีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

กรณีพื้นที่ปลูก ขนาดไม่เกิน 50 ตร.ม.

  • ไม่จำเป็นต้องมีกล้องวงจรปิด
  • แต่ต้องมีการป้องกันบุคคลภายนอก เช่น กุญแจล็อก

หากโครงการที่ได้รับอนุญาตเดิม ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์จากใบ กิ่ง ก้าน ราก ไม่ต้องขออนุญาตใหม่ ให้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ในโครงการ

ที่สำคัญยังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปปลูกกัญชาได้เอง แต่สามารถรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาได้

การขออนุญาตปลูกกัญชาการขออนุญาตปลูกกัญชา

ที่มา:

https://www.thansettakij.com/money_market/493654


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved