นายกฯ ลงนามรับรอง พ.ร.บ.กัญชากัญชง ของ ภท.ส่งกลับสภา แล้วรอบรรจุเข้าวาระ 

Share this content.

หนังสือด่วน “ประยุทธ์” เซ็นลงนามรับรอง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ของ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และคณะ ส่งกลับสภาแล้ว รอบรรจุระเบียบวาระ

วันนี้ (22 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีหนังสือด่วนที่สุด จากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ นร 0404/2540 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ส่งไปที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 134 ไปเพื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 133 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาและลงนามรับรองร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ. …. แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยมี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนาม

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทั้งนี้ สภาจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมช่วงไหนนั้นขึ้นอยู่กับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภา

ที่มา:

https://mgronline.com/politics/detail/9650000018059


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved