ปลดล็อก”กระท่อม” พ้นบัญชียาเสพติด ยังมีข้อห้ามอะไรบ้าง เช็กที่นี่

Share this content.

อัพเดต “ปลดล็อกพืชกัญชา” พ้นบัญชียาเสพติด ก่อนมีผลบังคับใช้ใน 90 วัน ยังห้ามไม่ให้ทำอะไรบ้าง ตรวจสอบที่นี่

วันนี้กฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อม ก้าวหน้าไปอีกขั้น เมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ. …ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยคะแนนท่วมท้น 319 ต่อ 7 เสียง ให้มีผลบังคับใช้ใน 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับประชาชนทั่วไปอาจยังมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับ กฎหมายปลดล็อกกัญชา ว่า หลังจากที่สภาผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วการนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ มีหลักปฏิบัติหรือข้อห้ามใดๆที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายได้

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมคำชี้แจงของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธาน กมธ. พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ที่กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภามีหลายประเด็นที่จะไขข้อข้องใจช่วยให้เกิดความกระจ่างชัดได้ ดังนี้  

1.ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกเลิก พืชกระท่อม ออกจากยาเสพติดให้โทษ ประชาชนผู้บริโภคพืชกระท่อมจะบริโภคได้โดยไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย เว้นแต่จะนำไปผสมสารเสพติดชนิดอื่น รวมถึงเพื่อทำให้สังคมยอมรับว่า ผู้บริโภคพืชกระท่อมไม่ใช่ผู้ติดยาเสพติด  

2.ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะบังคับใช้ภายใน 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการยกเลิกโทษพืชกระท่อมจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีดั้งเดิม ลดภาระงานงบประมาณของรัฐในการจับกุมและดำเนินคดี และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากพืชกระท่อมเป็นสมุนไพรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีศักยภาพที่ควรนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรได้ 

3.เมื่อ ร่างพ.ร.บ.ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ประชาชนผู้นิยมบริโภคพืชกระท่อมอาจจะเข้าใจผิดว่า กฎหมายมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน อาจเกิดการใช้พืชกระท่อมอย่างเสรีทันที และอาจถูกจับกุมในช่วงที่กฎหมายยังไม่มีผล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

4.ระยะเวลาใช้บังคับของ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้มีการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเพื่อให้มีมาตรการควบคุมการใช้พืชกระท่อม หลังจากยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว โดยในร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อมนั้น ไม่ควรมีข้อจำกัดเหมือนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

เพราะพืชกระท่อมเป็นยาสมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ แต่ควรกำหนดไม่ให้เกิดการใช้ในเด็ก และ เยาวชน รวมถึงการปลูกให้มีความเท่าเทียมกัน เป็นต้น และส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปเพื่อเกิดประโยชน์ในการผลิตยาสมุนไพรแก้โรคต่างๆ ให้เป็นธุรกิจส่งออกได้ทั่วโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

5.การกำหนดระยะเวลา 90 วันเพื่อให้เวลากับการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่เป็นกฎหมายรองในการควบคุมการใช้พืชกระท่อม ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึง และไม่นำไปใช้ผิดประเภทหรือนำไปผสมกับยาเสพติดชนิดอื่นตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

ดังนั้น ระหว่างนี้การจะนำพืชกระท่อมมาใช้ขอให้อดใจรอความชัดเจนของ ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะไปดำเนินการจัดทำ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติต่างๆ กันอีกที 

ที่มา:

https://www.thansettakij.com/content/normal_news/466346


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved