“ปลูกกัญชา”พรึบภูเก็ต9วิสาหกิจชุมชนภูเก็ตแห่จับมือรพ.สต.

Share this content.

"ปลูกกัญชา"พรึบภูเก็ต9วิสาหกิจชุมชนภูเก็ตแห่จับมือรพ.สต.

คนภูเก็ตรวมตัว 9 วิสาหกิจชุมชน จับมือเอ็มโอยูรพ.สต.แห่ยื่นขอปลูกกัญชา สาธารณสุขเปิดอบรมเข้ม การพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาทางการแพทย์และการวิจัย

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมดาราภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และงานวิจัย โดยมีนายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร สาธารณสุขอําเภอทั้ง 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบล(รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก
สาธารณสุขจัดอบรมที่ภูเก็ตให้ความรู้การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และวิจัย  

นายพิทักษ์พล กล่าวว่า กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์จนสามารถปลดล็อค ให้บางส่วนของกัญชาออกจากการควบคุมยาเสพติดให้โทษประเภท 5     

การใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาทางด้านการแพทย์และงานวิจัย เป็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้กัญชาที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย ผ่านงานวิจัยและควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องประสานงานและร่วมมือกัน ตั้งแต่การปลูกจนถึงการผลิตยาจากพืชกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคตามผลการวิจัย
สาธารณสุขจัดเวิร์คช็อปเรื่องกัญชาและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัยที่ภูเก็ต

นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สําธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติม ถึงกรณีของเกษตรกร สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยการรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และดําเนินการขออนุญาตร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ 
  นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต

คลิปสัมภาษณ์ นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต

พีธีลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนกับรพ.สต.ในพื้นที่ปลูกกัญชาเพื่อทำยาและวิจัย
พีธีลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนกับรพ.สต.ในพื้นที่ปลูกกัญชาเพื่อทำยาและวิจัย

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาไปแล้ว 3 กลุ่ม ได้แก่
    1. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อยาไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)เกาะแก้ว
    2. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)เชิงทะเล
     3. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ภูเก็ต) ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
    โดยวันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU )การปลูกกัญชาระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานทางสาธารณสุข เพิ่มเติมอีก 6 กลุ่ม ดังนี้
    1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนอําเภอถลาง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)สาคู 
    2. วิสําหกิจชุมชนรักษ์สุขภาพด้วยกัญ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)ศรีสุนทร
     3. วิสาหกิจชุมชนคนรู้ใจภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)เกาะแก้ว
    4. วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนเจริญสุขภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลฉลอง
    5. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)กะทู้
    6. วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเกษตรปลูกพืชปลอดภัยและพัฒนาชุมชนบ้านบางโจ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)บ้านพิธีลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาป้อนรพ.สต.ไปทำยาและการวิจัย 

พิธีลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาป้อนรพ.สต.ไปทำยาและการวิจัย 
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาตั้งแต่การปลูก บำรุงรักษา เก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูปและปรุงยา
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาตั้งแต่การปลูก บำรุงรักษา เก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูปและปรุงยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่สนใจ ประกอบด้วย 
    1.นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 บรรยายหัวข้อ นโยบายกัญชาทางการแพทย์ และแนวทางการปลูกกัญชาในจังหวัดภูเก็ต
    2.นายธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ในหัวข้อ การดําเนินการปลูก และแปรรูปกัญชา ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
    3.นายยกิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อํานวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และ นางหทัยทิพย์ จันทรเวชกุล เภสัชกรชํานาญการในหัวข้อการดําเนินงานของสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และการดําเนินการขออนุญาต โครงการปลูกกัญชาในระดับครัวเรือน (โครงการกัญชา 6 ต้น) ของ รพ.สต.โนนมาลัย และการผลิตยาตํารับกัญชาการสกัดน้ำมันกัญชาของโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
    4.นางสาววิภา  เต็งอภิชาติ เภสัชกรชํานําญการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในหัวข้อ กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูก และการปรุงยากัญชาในสถานบริการสาธารณสุข

การอบรมความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ก่อนลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชน
การอบรมความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ก่อนลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชน

ที่มา:

https://www.thansettakij.com/content/normal_news/473576


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved