ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือแลกเปลี่ยน ข้อมูลด้านกฎหมายควบคุมยาเสพติด และนโยบายการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด

Share this content.

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ Mr.Tumur Amarsanaa เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมายยาเสพติด นโยบายการใช้ประโยชน์พืชเสพติด และแนวทางการดำเนินความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องกฎหมายควบคุมพืชเสพติดรวมถึงระบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของไทย ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

โดยประเด็นที่ Mr.Tumur Amarsanaa เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ให้ความสนใจและได้แลกเปลี่ยนกับ ฝ่ายไทย คือ ข้อมูลด้านกฎหมายควบคุมยาเสพติดที่ฝ่ายมองโกเลียให้ความสนใจเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายด้านยาเสพติดฉบับใหม่ให้มีความสมบูรณ์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสกัดกั้นยาเสพติดเนื่องจากมองโกเลียมีพื้นที่อยู่ไม่ไกลประเทศผู้ผลิตยาเสพติด และข้อมูลการใช้ประโยชน์จากกัญชาเนื่องจากมองโกเลียมีพืชกัญชาที่เกิดเองตามธรรมชาติที่ให้ผลผลิตได้ประมาณ 680 ตันต่อปี แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาได้ โดยฝ่ายไทยได้นำเสนอเรื่องการควบคุมพืชเสพติดของไทยโดยครอบคลุมถึงเรื่องพืชกระท่อม กัญชา และกัญชง ให้ฝ่ายมองโกเลียทราบและยินดีให้การสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายและการยกระดับความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างไทยกับมองโกเลียในอนาคต

ที่มา :

https://gnews.apps.go.th/news?news=76611


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved