มทร.พระนคร ลงนามเอกชนพัฒนาวิจัยกัญชา

Share this content.

มทร.พระนคร ลงนามเอกชนพัฒนาวิจัยกัญชา ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นางสาวปรียาพร  เชื้อชาร์  กรรมการบริษัท เอ็มดี ไลฟ์ ไซเอนเซส  ทางด้านความร่วมมือพัฒนาทางวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ / หรือ พื้นที่ที่รับสิทธิการให้ใช้ประโยชน์เพื่อร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้และต่อยอดผลงานนวัตกรรมวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/education/231904


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved