มทร.พระนคร เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์

Share this content.

มทร.พระนคร เปิดบ้านต้อนรับสภาคณาจารย์ฯ มทร. ทั้ง 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (มทร.พระนคร) ถือเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ เพื่อใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ล่าสุดจึงเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนจาก สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์

โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (มทร.พระนคร) เป็นประธานพร้อมนำคณะผู้แทนจาก สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าเยี่ยมชม พื้นที่ปลูกกัญชามาตรฐานทางการแพทย์และWHO-GACP

ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์

รวมถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสกัดสารกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด และกัญเวชสหคลินิก โดย บริษัท ฟิกเซอร์ ซิสเทม (ประเทศไทย) จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ตลอดจนพื้นที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอพิโซด วัน จำกัด และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

โดยศูนย์ดังกล่าวอยู่ในกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ISO17025 ทั้งนี้ หากศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงการพัฒนาและรับรอง คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภาพจากพืชกัญชา ได้

บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนกัญชามาตรฐานทางการแพทย์และพืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์

ขณะที่ ดร.ไพศาล  การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนกัญชามาตรฐานทางการแพทย์และพืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ โดยมีการเสนอแนวทางในเชิงสาระสำคัญ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ เพื่อใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (มทร.พระนคร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (มทร.พระนคร)

ภายใต้กรอบแนวคิด “พืชกัญชาคือนวัตกรรม” ซึ่งสามารถครอบคลุมตั้งแต่ Agri-Tech, Health-Tech ตลอดจน Medical Hub นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนวทาง การปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน WHO-GACP และมาตรฐาน ISO17025 สำหรับการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภาพพืชกัญชา เพื่อรองรับและสอดคล้องกับ ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (WTO Agreement on Technical Barriers to Trade)

ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญ หากประเทศไทยจะเดินหน้า ในการส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์สู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ หากพิจารณาแนวโน้มของอุตสาหกรรมพืชกัญชาในตลาดโลกจะพบว่า ตลาดช่อดอก มีขนาดใหญ่กว่า ตลาดของสารสกัดและสารเดี่ยว อาทิเช่น CBD โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมพืชกัญชามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลจาก MJBizDaily และ Statistics Canada)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (มทร.พระนคร)

นอกจากนี้ มทร.พระนคร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้มีการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยพืชกัญชา อาทิ CBD Isolate, CBD nanoemulsion ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ผสม CBD, ต้นแบบผลิตภัณฑ์งานวิจัย Immune Booster จากสารสกัดสมุนไพรและCBD, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบ, ชากัญชา  และผลิตภัณฑ์ต่างๆ  อีกมากมาย ภายใต้ความร่วมมือวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชนด้วย

ที่มา:

https://www.thansettakij.com/business/524038


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved