มทส. จับมือภาควิสาหกิจด้านสมุนไพรภาคเหนือ ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาสู่เชิงพาณิชย์

Share this content.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส. ) จับมือ กลุ่มวิสาหกิจ บริษัท สยามฮาร์บาล่า โฮลดิ้งจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาต่อยอดคิดค้นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์กัญชา – กัญชงและพืชสมุนไพร ตลอดจนการพัฒนาต้นแบบทางการตลาด การสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างครบวงจร 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอาอธิการบดี มทส. ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท สยามฮาร์บาล่า โฮลดิ้งจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวชลิตตาภัทร พรหมเทศกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เพื่อความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีกัญชา-กัญชงสู่เชิงพาณิชย์  พร้อมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตกัญชา-กัญชงเพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพสูง  สร้างฐานพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ร่วมถึงคิดค้นนวัตกรรมการใช้สารสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “จากผลสำเร็จของโครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์” ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือเป็นแหล่งองค์ความรู้เทคโนโลยี และคลัสเตอร์วิจัยด้านกัญชา-กัญชงที่ครบวงจรที่สุด สามารถตอบโจทย์ของประเทศ ทั้งด้านงานวิจัย นวัตกรรม การพัฒนาสายพันธุ์กัญชา-กัญชงระดับคุณภาพ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตั้งแต่ปลูก ดูแลรักษา ถึงเก็บเกี่ยว ผลผลิตกัญชา มทส. ได้ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานระดับประเทศว่า มีคุณภาพดีเยี่ยมในระดับ Medical Grade ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้สารออกฤทธิ์สำคัญสูงและไม่มีโลหะหนักตกค้าง สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบสำคัญในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาแผนไทย และแผนปัจจุบัน ได้รับความสนใจจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างหลากหลาย อาทิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กรมการแพทย์แผนไทยฯ กลุ่มวิสาหกิจ เป็นต้น

การขยายความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนรายใหญ่ของภาคเหนือที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเช่น บริษัท สยามฮาร์บาล่า โฮลดิ้งจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่ายินดีที่ภาคประกอบการวิสาหกิจในท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชงคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรหลากรส เป็นต้น ถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างสรรค์ให้กับวิสาหกิจชุมชน  นอกจากนี้ ทีมนักวิจัย มทส.จะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกัญชา ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ การปลูก ถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชา  เชื่อว่านอกจากจะได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นแล้ว  สิ่งที่ตามมาคือการได้คิดค้นผลิตภัณฑ์กัญชาที่เป็นแบรนด์ของคนไทยที่หลากหลายยิ่งขึ้น ภายใต้มาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล   ที่สำคัญคือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาคุณภาพมีความปลอดภัย ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป”

ที่มา:

http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/3/news20220508


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved