มรภ.โคราช เปิดหลักสูตร ขออนุญาตผลิต-ปลูกกัญชาเชิงพานิชย์

Share this content.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดอบรมหลักสูตรการขออนุญาตผลิต (ปลูก) พืชกัญชาและการบริหารจัดการเชิงพานิชย์ รุ่นที่ 1 โดยเป็นการขออนุญาตผลิต ปลูกกัญชาเชิงพานิชย์ โดยมีการชี้แจงระเบียนขั้นตอนการขออนุญาต สร้างความเข้าใจร่วมกัน

10 มีนาคม 2564 ที่อาคาร 24 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการขออนุญาตผลิต (ปลูก) พืชกัญชาและการบริหารจัดการเชิงพานิชย์ รุ่นที่ 1 ในงานมีการชี้แจงขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  เปลื้องกลาง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ และ ดร.วิชาญ  พันธุ์ดี 

ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง มาตรการความปลอดภัยของฟาร์ม ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิสาหกิจชุมชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน บทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วมเพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ เรื่อง การจัดทำรูปแบบบัญชีต้นทุนและผลประกอบการ การเตรียมข้อมูลประกอบการเสียภาษี การเงิน การตลาด การสร้างแบรนด์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ วิทยากรโดย หน่วยงานเครือข่าย  

ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เปิดเผยว่า ปัจจุบันพืชกัญชาเป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพยอดนิยมและเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ความรู้และประสบการณ์พืชกัญชาเป็นอย่างดี นับเป็นโอกาสให้บริการวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะแก่ผู้ประกอบการและประชาชน นับเป็นการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการช่วยสร้าง พร้อมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พืชกัญชาไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการดำเนินกิจกรรมสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรชุมชนในอนาคต รวมถึงคณาจารย์ นักศึกษา และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนร่วมกันดำเนินโครงการ ได้เกิดทักษะ ประสบการณ์ บริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิดนักวิศวกรสังคมทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ ต่อยอดประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านกัญชาศึกษาให้เป็นที่รู้จักสู่สังคม และยังเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนา มุ่งเน้นพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ที่มา:

https://www.nationtv.tv/main/content/378817945


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved