มร.สส.สร้างโรงสกัดวิจัยกัญชา

Share this content.

รศ.(พิเศษ) นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยฯ ขณะนี้สามารถให้สารสกัด CBD หรือ THC ในปริมาณที่น่าพอใจ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และพร้อมแจกจ่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยและที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้

ทั้งนี้ต้องปลูกให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมหาวิทยาลัยยินดีจะรับซื้อคืน เพื่อนำมาวิจัย สกัด และพัฒนาเป็นยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป และน่ายินดีที่บริษัท CS Group และบริษัท ธนัทเฮิร์บ จำกัด ได้ข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และตอบรับความร่วมมือกับ มร.สส.อย่างจริงจัง ซึ่ง มร.สส.พร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนหรือส่วนราชการที่จะพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตั้งแต่ขั้นต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ คือ การปลูก การสกัด และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย เบื้องต้นวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ตั้งงบประมาณดำเนินการไว้ที่ 100 ล้านบาทในการสร้างโรงสกัด ห้องปฏิบัติการทดลอง และการวิจัย ส่วนการปลูกจะให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ โดยมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง.

ที่มา :

https://www.thairath.co.th/news/society/2035539


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved