ม.พะเยา เข้ารับตรวจสอบขอใบอนุญาตปลูกกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ คณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชง (Hemp) จังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตปลูกกัญชง ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ตรงตามกำหนดมาตรฐานสถานที่ และระบบการควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp) พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร  รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชง (Hemp) จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจสอบสถานที่ในการขอรับใบอนุญาตปลูกกัญชง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง  รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขพะเยา (สสจ.) ในการเข้ารวมตรวจสอบความเรียบร้อยโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาและกัญชงในมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุสาหกรรม แบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือบริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด

ทั้งนี้ คณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชง (Hemp) จังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงสร้างของโรงเรือนเพาะปลูก และเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อให้ตรงตาม ข้อกำหนดสถานที่ ข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย ร่วมไปถึงข้อกำหนดด้านอื่นๆ ตามระเบียบและกฎหมาย ร่วมไปถึงได้มาตราฐานตามที่กำหนด

โดย โครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเพื่อสกัดสารและเภสัชภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยจะเริ่มตั้งแต่การศึกษาและพัฒนากระบวนการปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อให้ได้สารสำคัญในปริมาณที่สูง นำมาสกัดและตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญสูตรตำรับหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ที่มา:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved