ม.พายัพ ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ด้านการวิจัยกัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร

Share this content.

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ด้านการวิจัยกัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุมดอยคำ สถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

โดยมี อาจารย์ อภิชา อินสุวรรณ์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยพายัพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและวิจัย เป็นผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยพายัพ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนา และนางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นผู้แทนฝ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) องค์ความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการปลูก คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์กัญชงหรือกัญชา ให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ วิสาหกิจชุมชนเครือข่าย ในการศึกษาวิจัยและปลูก เพื่อจัดทำสารสกัดกัญชง และสารสกัดกัญชา อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคและนำมาเป็นส่วนประกอบในทางการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชา ให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีรูปแบบกระบวนการพัฒนา ให้ครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการระบบบริการสุขภาพและการวิจัย ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสอดคล้องกับองค์ความรู้และบริบทของพื้นที่ดำเนินการของมหาวิทยาลัยพายัพ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงด้วย

ที่มา:

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1836307/

Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved