ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จับมือเอกชน-วิสาหกิจชุมชน วิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร

Share this content.

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จับมือเอกชน-วิสาหกิจชุมชน วิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และพืชสมนุนไพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการร่วมมือวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแทพย์ และอื่นๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นายธนารัตน์ จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด นายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานที่ปรึกษา วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปบุกเขาค้อ มีนางแวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฯ ดร.ชัยพร อิทธิพานิชพงศ์ นางจิตรา หมีทอง นายภาคภูมิ วงศ์คำ และนางสาวพิชริกา แซ่ตั้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม และวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปบุกเขาค้อ ทั้งห้าฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือดำเนินการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ด้านการเพาะปลูก การผลิต การครอบครอง การขนส่ง การจำหน่าย และการแปรรูป รวมไปถึงเตรียมความพร้อม เพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ผลิตกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาทางการแพทย์ ทั้งในลักษณะที่เป็นยาสมุนไพร และยาแผนปัจจุบันเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และกิจการอื่น ๆ

โดยทั้งห้าฝ่ายจะดำเนินการภายใต้ “คณะกรรมการภาครัฐร่วมเอกชนว่าด้วยการร่วมมือวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์” ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นร่วมกัน

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved