ม.ราชภัฏโคราช ลงนาม MOU เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ร่วมวิจัยพัฒนากัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอื่นๆ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม ที่ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร เปลื้องกลาง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ และ นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตกัญชาและกัญชง อันเป็นพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ.2564 โดยมีตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ฯ เป็นสักขีพยาน

เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตพืชกัญชา และ/หรือ กัญชง ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ได้แก่ กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและเตรียมผลผลิต การสกัด การแยกสารสำคัญให้ บริสุทธิ์ การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารสำคัญและสารปนเปื้อน และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากพืชกัญชา และ/หรือ กัญชง

ให้มีความปลอดภัยตามหลักวิชาการ ตามแนวทางพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2523 เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยร่วมกับวิสาหกิจชุมชน หรือเอกชน เพื่อวิจัยและพัฒนากัญชา จนสามารถขออนุญาตผลิต ครอบครอง ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การพาณิชย์ นำเข้า ส่งออกและอื่น ๆ ในการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาและกัญชง อย่างถูกหลักวิชาการและชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยังร่วมกันผลักดันต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้สู่การใช้ประโยชน์กัญชาและกัญชงทางการเภสัช การแพทย์ การกุศล การส่งออก สุขภาพและ ความงาม การพาณิชย์ และอื่น ๆ ทั้งนี้โดยความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/288377

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved