ม.อ.ร่วมพัฒนางานวิจัย “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์

Share this content.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนางานวิจัย “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดงาน “PSU Research Expo 2021” รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์นักวิจัยในภาคใต้ ในการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ และรับทราบนโยบายด้านการวิจัยที่มีการปรับเปลี่ยน โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงาน ณ ห้อง 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรม และสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนางานวิจัยของภาคใต้ และประเทศ งาน “PSU Research Expo 2021” เป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการทิศทางเพื่อขอรับทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยที่มีการบูรณาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยในภาคใต้ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม และภาคใต้

พร้อมกันนี้ ภายในงานยังจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคเอกชน ได้แก่

[1] การลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตพืชกระท่อม” ระหว่างบริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอปอเรชั่น จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาและวิจัยพืชกระท่อมที่มีศักยภาพ และคุณประโยชน์ด้านการแพทย์ เพิ่มช่องทางที่จะใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมี นายนำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอปอเรชั่น จำกัด ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสิทธิวัฒน์ งาดีสงวนนาม ผู้จัดการอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายโด่งสยาม โสมาภา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอปอเรชั่น จำกัด ร่วมกันลงนาม

[2] การลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตพืชกระท่อม” ระหว่างบริษัท ออริจิน เทค อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอด และขับเคลื่อนศักยภาพของพืชกระท่อมในการรักษาโรคต่างๆ และร่วมกันสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สังคม เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป โดยมี นายทรงกรต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท ออริจิน เทค ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายสิทธิวัฒน์ งาดีสงวนนาม ผู้จัดการอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันลงนาม

[3] การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทางการแพทย์แผนไทย ระหว่างบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี นายพิตติพรรธน์ ยิ่งกิจภิญโญ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด นายภาณุวัฒน์ จึงแย้มปิ่น ประธานวิสาหกิจชุมชนศิริกันยา นายชูชีวี ชีพชล กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ และอนุกรรมาธิการกัญชา รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันลงนาม

ทั้งนี้ งาน “PSU Research Expo 2021” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” โดย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) การเสวนาพิเศษ เรื่อง “บทบาท PMU กับความก้าวหน้างานวิจัยของประเทศ” โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) การประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย 1.กลุ่มสุขภาพ การแพทย์ และดิจิทัล 2.กลุ่มวิศวกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 3.กลุ่มเกษตร อาหาร และดิจิทัล 4.กลุ่มท่องเที่ยว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดนิทรรศการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้มากกว่า 50 ผลงาน และการประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศอีกด้วย

ที่มา :

https://mgronline.com/south/detail/9640000015317


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved