ม.อ. ลงนามวิจัย “กัญชา กัญชง กระท่อม” กับวิทยาลัยเกษตรฯเพชรบุรี วิสาหกิจชุมชน

Share this content.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง กระท่อม พัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชา กัญชง รวมทั้งเป็นสารตั้งต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สามารถจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ รวมถึงบริหารจัดการกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กับวิสาหกิจชุมชนศิริกันยา และบริษัท 420 ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ และปลูกพืชกัญชา กัญชง ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี และทำการสกัดสารออกฤทธิ์จากดอกกัญชาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อนส่งมอบให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้ทางการแพทย์แผนไทยเพื่อเยียวยาผู้ป่วยใน สำหรับกลุ่มโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยติดเตียง แผลเบาหวาน แผลกดทับ และโรคมะเร็ง เป็นต้น เพื่อเสริมศักยภาพให้การแพทย์แผนไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีแผนเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยในปี 2565 โดยจะใช้ห้องปฏิบัติการ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดเก็บสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรดังกล่าว

รวมทั้งให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาสรีระวิทยา สาขาอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายภาณุวัฒน์ จึงแย้มปิ่น ประธานวิสาหกิจชุมชน ศิริกันยา นายพิตติพรรธน์ ยิ่งกิจภิญโญ ผู้แทนบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร. พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวเสาวลักษณ์ คุณมี หัวหน้างานความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และนางชูชีวี ชีพชล กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ และอนุกรรมาธิการกัญชา เป็นพยานในพิธีลงนาม โดยมีนายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในครั้งนี้

ที่มา:

https://news.gimyong.com/article/14455


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved