ม.แม่โจ้ จัดอบรมระยะสั้นผลิตกัญชาทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรมแบบออนไลน์ 

Share this content.

logomain

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดหลักสูตรอบรมการผลิตกัญชาทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรมระยะสั้น แบบออนไลน์ มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 

        รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการผลิตกัญชาทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรมแบบออนไลน์ ซึ่งได้เปิดอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน สำหรับท่านที่สนใจจะเข้ารับการอบรมรุ่นต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-5387-5610 0-5387-5611 0-5387-5612 และ08 -1612-5529 หรือที่ E-mail: maejointernationalcollege@gmail.com Facebook: Maejo University International College Line : @MJU-IC  website: www.mju-ic.mju.ac.th

        สำหรับหลักสูตรอบรมการผลิตกัญชาทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรมระยะสั้น แบบออนไลน์ เป็นความร่วมมือของสาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ กับศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และสถานที่ ห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร มีโรงงานผลิตปัจจัยการผลิตธาตุอาหารพืช และสารชีวภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีโรงผลิตพืชกัญชาอินทรีย์ได้รับการรับรอง USDA มีพื้นที่ในการปลูกทั้งในระบบปิด (indoor) และระบบเปิด (outdoor) โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถออกไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย จากองค์ความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านการผลิตพืชกัญชา ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เข้าใจในระบบปลูก สกัดสารสำคัญ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในระบบ SMEs และอุตสาหกรรมกัญชาอินทรีย์ เข้าใจหลักการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตในระดับอุตสาหกรรมอินทรีย์ในระดับอาเซียน  ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการสกัดสารสำคัญและการแปรรูปสารสำคัญจากกัญชาในตำราแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านกฎหมายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา สามารถประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรได้อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210824163758695


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved