ยสท.พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานปลูก ‘กัญชง-กัญชา’​

Share this content.

การยาสูบแห่งประเทศไทย หารือผู้แทนชาวไร่ยาสูบ​หลายภาคส่วน​ เคาะตั้งศูนย์ประสานงาน ค.ส.ค.ก.  และจัดทำระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง กัญชา

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และ ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับผู้แทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ ได้แก่ สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบเชียงใหม่ สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์เพชรบูรณ์ สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์สุโขทัย และผู้แทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง กัญชา สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน (ค.ส.ค.ก.) โดยที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ค.ส.ค.ก. ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งจัดทำระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง กัญชา ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ (เกษตรกร) กลางน้ำ (แปรรูป) และปลายน้ำ (รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ที่มา:

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953626


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved