รพร.ท่าบ่อ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่าบ่อ

Share this content.

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่าบ่อ เรื่องการผลิตกัญชาทางการแพทย์ 

วันที่ 22 เม.ย.64 เวลา 13..30 น. ที่ห้องประชุมปิยะมิตร 1 นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายพิสุทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่าบ่อ เรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่าบ่อ 

นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์และท่องเที่ยวท่าบ่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ และนำผลิตผลจากต้นกัญชามาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ สามารถจำหน่ายให้กับผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งนำส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษไปใช้ประโยชน์อื่น ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนและองค์กร รวมทั้งพัฒนาความรู้เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสมุนไพรเพื่อการแพทย์และสุขภาพอีกด้วย โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี.

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/237739


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved