รมช.กษ. ลงพื้นที่ จ.ลำปาง มอบนโยบายการส่งเสริมอาชีพกับพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

Share this content.

logomain

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ร่วมพบปะกับพี่น้องเกษตรกร มอบนโยบายแนวทางการส่งเสริมอาชีพ พร้อมติดตามการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินทำพิธีมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจติดตามการดำเนินงานราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมร่วมพบปะกับพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านในเขตพื้นที่ ณ อาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กล่าวมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพกับพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการนำร่องวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรไทยปลูกกัญชง กัญชา และพืชสมุนไพรเพื่อการส่งออก ซึ่งถือเป็นหนึ่งนโยบายเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลต้องการผลักดันให้กัญชงและกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกร โดยได้มีการปรับปรุงกฎหมายและออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2563” กำหนดให้ส่วนของพืชกัญชงและกัญชา เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ปลูก ผลิต หรือสกัดในประเทศไทยไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ

            โดยเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้การส่งเสริมการปลูกกัญชงและกัญชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขึ้นเวทีกล่าวชี้แจงกับพี่น้องเกษตรกรว่า สำหรับประชาชนที่มีความต้องการปลูกกัญชานั้น จะยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการปลูก สกัด และผลิต จะต้องมีการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) และผู้ที่ขออนุญาตจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ซึ่งในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์จะต้องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทำการขออนุญาต ส่วนการยื่นคำขออนุญาตปลูกสามารถยื่นได้ ณ สถานที่ปลูกตั้งอยู่ โดยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พื้นที่ต่างจังหวัดให้ยื่นขออนุญาตกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยในส่วนของพืชกัญชงและกัญชาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และใบซึ่งต้องไม่มีส่วนยอดหรือช่อดอกติดมาด้วย และส่วนที่นำมาใช้จะต้องมีสารสกัดแคนนาบิไดออล (CBD) สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) เป็นส่วนประกอบไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนัก

            และในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมติดตามการดำเนินงานการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเกาะคา เกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกิน ทั้งนี้เพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรได้มีที่ดินใช้ประโยชน์เพื่อการทำกินเป็นของตนเอง และมีเพียงพอที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งปัจจุบันทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ได้มีการดำเนินการสำรวจรังวัดที่ดินแล้วเสร็จเพิ่มเติมอีกจำนวน 16 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 95 ไร่ 57 ตารางวา และได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเกาะคาอีกจำนวน 15 ราย ซึ่งโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันนำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 15 ฉบับ ทำพิธีส่งมอบให้กับเกษตรกรทั้ง 15 รายด้วย

            ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ ดังกล่าว ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ยังได้ร่วมกันเปิดเวทีสัมมนาพิเศษเรื่องกัญชง กัญชา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง หรือ “แม่มดกัญชา” เน็ตไอดอลชื่อดัง มาร่วมเวทีเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของกัญชา ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาตนเอง, การปลูกกัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจสมุนไพรเพื่อการส่งออก, การเตรียมความพร้อมเพื่อปลูกกัญชง และกัญชาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนให้ความรู้แนะวิธีการปลูกกัญชาการต่อยอดสินค้าจากลำต้น กิ่งก้านและใบ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน เป็นต้น

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210320122929443


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved