“รมว.จุติ” หนุนปลูกพืชสมุนไพร สร้างรายได้ “กลุ่มเปราะบาง” นำร่อง จ.พิษณุโลก ชู “สิรินธรวัลลี-ไผ่ดำ-กัญชาพันธุ์ดี” 1 ใน 5 ของโลก

Share this content.

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อน “พืชทางเลือก” สมุนไพรเ ศรษฐกิจฐานราก ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และ 8 หน่วยงาน ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงพลังร่วมขับเคลื่อนพืชทางเลือกสมุนไพร เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง ก่อนจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

สมุนไพร ถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลายแสนล้านบาทต่อปี โดยสภาเกษตรกรวิทยาลัยสิรินธร จะช่วยพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อกระจายให้เกษตกร เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบนการผลิตเป็นพันธุ์เครื่องเสริมความงาม ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าได้หลายแสนล้านบาท สำหรับสมุนไพรของดีหายากที่มีคุณภาพของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย กัญชา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด 1 ใน 5 ของโลก ในพื้นที่อำเภอนครไทย ส่วนพื้นที่อำเภอวังทอง คือ สิรินธรวัลลี ,ไผ่ดำ ,หัวเข่าคลอน, จำปาขาว

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลผลิต ครั้งนี้สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ จะเข้ามาสนับสนุนด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชทางเลือกสมุนไพรเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน

ที่มา:

https://mgronline.com/entertainment/detail/9640000067584


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved