รวมไว้ให้แล้ว! เช็คหน่วยงาน มีที่ไหนบ้างได้รับอนุญาตปลูกกัญชา

Share this content.

หลังจากมีการปลดล็อกกัญชาในส่วนใบ (ที่ไม่ติดกับช่อดอก), กิ่ง, ก้าน, ราก, เส้นใย ไม่ใช่สารเสพติด สามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นส่วนผสมในอาหาร และเครื่องดื่ม จึงทำให้เป็นที่พูดถึงของผู้คนที่ให้ความสนใจอยากจะมาปลูกกัญชาสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายยังไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปปลูกกัญชาได้เอง แต่สามารถรวมกลุ่มไปร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐฯ, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม, สหกรณ์เกษตร, วิสาหกิจชุมชน, สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐฯ

โดยในบทความนี้ Smartsme ได้รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถปลูกกัญชาได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.องค์การเภสัชกรรม

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นางนันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล
ชื่อสถานที่ : องค์การเภสัชกรรม (ปทุมธานี)
ที่ตั้ง : 138 รังสิต-นครนายก 4 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 0 2203 6171

2.มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายธนภัทร ทรงศักดิ์
ชื่อสถานที่ : คณะนวัตกรรมการเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต (ปทุมธานี)
ที่ตั้ง : 52/347 พหลโยธิน 87 พหลโยธิน 7 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0 2997 2222

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายโฆษิต ศรีภูธร
ชื่อสถานที่ : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (สกลนคร)
ที่ตั้ง : 205 10 แร่ พังโคน สกลนคร 06 5829 2562

4.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายกิตติ โล่สุวรรณรักษ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน (บุรีรัมย์)
ที่ตั้ง : 252 7 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ 0 4469 9238-40

5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายวัชรพงษ์ อินทรวงศ์
ชื่อสถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (สกลนคร)
ที่ตั้ง : 59 วปรอ.366 1 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 0 4272 5042

6.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายวีระพล ทองมา
ชื่อสถานที่ : โรงเรือนปลูกกัญชาระบบปิด สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร (เชียงใหม่)
ที่ตั้ง : 63 4 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0 5387 3000

7.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายวีระพล ทองมา
ชื่อสถานที่ : โรงเรือนของศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน พื้นที่สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
ที่ตั้ง : 151 7 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 0 5387 3000

8.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายสมชาย แก้ววังชัย
ชื่อสถานที่ : อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มหาสารคาม)
ที่ตั้ง : 162 17 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 0 4375 4333

9.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายสมชาย แก้ววังชัย
ชื่อสถานที่ : อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มหาสารคาม)
ที่ตั้ง : 245 7 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 04 3754 2246

10.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ: นางมาลา สร้อยสำโรง
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา (ลำปาง)
ที่ตั้ง : 176 แจ้ห่ม-วังเหนือ 6 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 08 1888 6079

11.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์ม วังน้ำเขียว

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นางโศรยา ธรรมรักษ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์ม วังน้ำเขียว (นครราชสีมา)
ที่ตั้ง : 105 1 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 08 1348 4444

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายไพศาล การถาง
ชื่อสถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กรุงเทพมหานคร)
ที่ตั้ง : 1381 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 0 2836 3000

13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายไพศาล การถาง
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล สูงเนิน (นครราชสีมา)
ที่ตั้ง : 280 มิตรสัมพันธ์ 8 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 0 4441 9712

14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายสุรพล ใจวงศ์ษา
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม (แม่ฮ่องสอน)
ที่ตั้ง : 222/1 3 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

15.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ชื่อสถานที่ : อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ A สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ปทุมธานี)
ที่ตั้ง : 144 พหลโยธิน 9 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 0 2564 7000 ต่อ 6923

16.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ชื่อสถานที่ : โรงเรือนปลูกพืชระบบปิดควบคุมสภาพแวดล้อม อาคารโรงงานต้นแบบไบโอเทค (ปทุมธานี)
ที่ตั้ง : 117 พหลโยธิน 9 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 0 2564 7000 ต่อ 6923

17. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นางโศรยา ธรรมรักษ์
ชื่อสถานที่ : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ปราจีนบุรี)
ที่ตั้ง : 32/7 ปราจีนอนุสรณ์ 12 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0 3721 1088

18.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายสามิตร รมยาคม
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองม่วง (นครราชสีมา)
ที่ตั้ง : 17 4 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 0 4408 1456

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ: นาย ณัฏฐพล สันธิ
ชื่อสถานที่ : อาคารไอเอ01(IA01) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เชียงราย)
ที่ตั้ง : 80 9 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0 5377 6000-5

20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
ชื่อสถานที่ : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สงขลา)
ที่ตั้ง : 15 กาญจนวณิชย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0 7428 6000

21.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายมนต์ชัย ดวงจินดา
ชื่อสถานที่ : หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น)
ที่ตั้ง : 123 16 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 0 4320 2425

22.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายอนันต์ ทองระอา
ชื่อสถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นครราชสีมา)
ที่ตั้ง : 111 มหาวิทยาลัย 6 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0 4422 5097

23.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นางอมร คำทะริ
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 745 9 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0 4226 3307

24.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายปัญญา โสรมรรค
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 250 อุดร-หนองบัวลำภู หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 0 4212 5098

25.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นางดรุณี จันทน์วัฒนวงษ์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 155 14 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 0 4212 5098

26.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายกังวานไทย ออกตลาด
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล ห้วยเกิ้ง (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 5 4 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี 0 4239 8572

27.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สถิรกร พงศ์พานิช
ชื่อสถานที่ : ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี (สระบุรี)
ที่ตั้ง : 158 2 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0 2218 8152

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายธนากร เปลื้องกลาง
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลเสมา (นครราชสีมา)
ที่ตั้ง : 59 1 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 08 4417 9950

29.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ธนากร เปลื้องกลาง
ชื่อสถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นครราชสีมา)
ที่ตั้ง : 340 สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0 4400 9009

30. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : นายพรชัย จันศิษย์ยานนท์
ชื่อสถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร)
ที่ตั้ง : 34 อังรีดูนังต์ วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 0 2218 8705

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาได้ที่ https://cannabis.fda.moph.go.th/ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 64 พบว่ามีใบอนุญาตทั้งหมด 138 รายการ

ที่มา:

https://www.smartsme.co.th/content/243840


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved