รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564

Share this content.

วันนี้ (19 มกราคม 2564) ที่ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยในที่ประชุมได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในการประชุมครั้งที่ 421-10/2563 วันที่ 27  ตุลาคม  2563

สำหรับผู้ขอรับอนุญาต ตามวัตถุประสงค์ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ต้องมีการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกและการผลิตของกัญชาทางการแพทย์ โดยระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการนำกัญชาออกไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินตรวจสอบสถานที่ก่อนอนุญาตให้สามารถดำเนินการเพาะปลูกได้  ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในส่วนของผู้ขอใบอนุญาตโดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่จะทำได้มากกว่าการกำหนดมาตรการเฉพาะที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการ โดยแนวการปฏิบัติฯ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีสถานที่ปลูกขนาดใหญ่ (ขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่มากกว่า 50 ตร.ม.ขึ้นไป) และกรณีที่สถานที่ปลูกขนาดเล็ก (ขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ตร.ม.) ซึ่งแต่ละกรณีจะมีข้อกำหนดแตกต่างกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่ปลูกและความเสี่ยงในการที่จะมีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

ซึ่งในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เห็นชอบในการพิจารณาอนุญาตพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำผุด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดตรัง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านหลังควน ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง และ 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่าวตง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 ทั้งนี้ จะได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต่อไป

ที่มา :

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210119102700905


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved