ศรีสะเกษ !! เขตสุขภาพที่ 10 แถลงข่าวการจัดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ พัฒนากัญชากัญชงภูมิปัญญาชุมชนให้ได้มาตรฐาน GMP

Share this content.

ศรีสะเกษ !! เขตสุขภาพที่ 10 แถลงข่าวการจัดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ พัฒนากัญชากัญชงภูมิปัญญาชุมชนให้ได้มาตรฐาน GMP

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ลานกิจกรรมอาคารสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ในระหว่างวันที่ 8–10 เมษายน 2565 ตามนโยบาย “อะไรๆ ก็ดี ที่ศรีสะเกษ” โดยมี นานนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ และนางสาวพรนภา ชาชมพู ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นคลินิกตรวจรักษาจ่ายยากัญชาทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย โดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย บู๊ทนิทรรศการให้ความรู้เรื่องกัญชา ทั้งด้านกฎหมาย การปลูก การแปรรูป การวิจัย บู๊ทแนะนำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา อาหาร เครื่องดื่ม และการสาธิต การปลูก ผลิต แปรรูป ฯลฯ ทั้งนี้การแถลงข่าวการจัดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการนำเอากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องการ ให้บริการด้านการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยสนับสนุนให้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในโรงพยาบาลทุกแห่ง เน้นในเรื่องของการติดตามความปลอดภัยในการใช้กัญชาในการรักษาโรค และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยนอกจากนี้ จังหวัดศรีสะเกษยังส่งเสริมในเรื่องของการผลิต โดยให้มีการปลูกกัญชาในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ดำเนินโครงการปลูกกัญชาในพื้นที่เพื่อส่งผลผลิตให้กับทางกรมการแพทย์แผนไทยในการนำไปผลิตตำรับยากัญชา นอกจากนี้ยังจะมีต่อยอดความสำเร็จในรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการดำเนินงานทั้งในส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ให้แก่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า ปัจจุบันกัญชามีข้อมูลด้านวิชาการ ด้านการศึกษาวิจัย มาสนับสนุนสามารถนำเอากัญชามาใช้ในการรักษาโรคได้ ซึ่งเขตสุขภาพที่ 10 ให้ความสำคัญในเรื่องของการนำเอากัญชามาใช้ทางการแพทย์ โดยเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทาง การแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ และสถานพยาบาล ที่มีการให้บริการทั้งในส่วนของการให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์การให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และประเด็นการใช้กัญชาทางการแพทย์ เราได้เน้นความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ต้องมีความปลอดภัย ได้รับการวิเคราะห์ด้านคุณภาพให้มีประสิทธิผลในการรักษา นอกจากนี้ยังเน้นให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชาได้ ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาจะได้รับการติดตามในเรื่องของผลการรักษาและความปลอดภัยจากการใช้ยากัญชาทุกราย นอกจากการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แล้ว เขตสุขภาพที่10 ยังให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตตำรับยากัญชาทางการแพทย์ เพื่อนำมาใช้ในคลินิกกัญชาในโรงพยาบาล ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้มีการนำเอากัญชามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการปลูกกัญชา การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 10 มีสถานที่ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาแล้วในทุกจังหวัด และมีสถานที่ผลิตตำรับยากัญชา รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถที่จะพัฒนาและต่อยอดธุรกิจจากพืชกัญชา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวต่อไปว่า เรามีนโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจสุขภาพที่เน้นหนักเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนนอกเหนือจากการรักษา ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพจากการใช้กัญชา และจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆของแต่ละจังหวัดมาเป็นตัวนำไปสู่ สถานที่ปลูก สถานที่ผลิตกัญชง กัญชา โดยวางแนวทางท่องเที่ยว ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้ประชาชนที่มีความสนใจได้มาท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด มีผลิตภัณฑ์ แปรรูปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ทุกจังหวัดจะมีการจัดทำแผนที่การเดินทางเชื่อมต่อกันเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจโดยใช้กัญชา เป็นตัวเชื่อม เช่น อุบลราชธานี มีวัดสิรินธรวรารามหรือวัดภูพร้าว อำเภอสิรินธร ศรีสะเกษมีไร่กัญชามาทวีฟาร์ม ไปเที่ยวผามออีแดงที่อำเภอกันทรลักษ์ ยโสธรมีออร์แกนิคคาเฟ่ กาแฟสายสุขภาพที่อำเภอเลิงนกทา อำนาจเจริญ มีศูนย์แพทย์แผนไทยและแหล่งปลูกกัญชา ไหว้พระเหลาเทพนิมิตที่อำเภอพนา มุกดาหารมีโรงงานสมุนไพรและไปเที่ยวทุ่งกังหันลม ที่อำเภอนิคมคำสร้อย ซึ่งผู้ที่สนใจเราก็มีทีมงานช่วยดูแลและได้จัดทำช่องทางการติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกตลอดระยะทางท่องเที่ยว
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษมีพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ นอกจากทุเรียนภูเขาไฟแล้ว ยังมีหอมหัวแดงและกระเทียม และที่กำลังพัฒนาอีกอย่างก็คือ กาแฟโรบัสต้าภูเขาไฟสายพันธุ์ศรีสะเกษ เพราะจังหวัดศรีสะเกษ มีดินภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุสำคัญต่อการเติบโตของพืช เป็นจุดสำคัญและจุดเด่นของเรา ซึ่งกัญชากัญชงของศรีสะเกษ เป็นกัญชากัญชงที่มีคุณภาพ หลังจากที่มีการปลดล็อคจากการเป็นยาเสพติดแล้ว ใบ กิ่ง ก้าน ราก ลำต้น ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการปลูกกัญชากัญชง และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ สามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษได้ เรามีโรงงานผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตเครื่องสำอางและโรงงานผลิตอาหาร ที่สามารถนำผลผลิตกัญชาภูเขาไฟมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องสำอางที่มีคุณภาพได้ และจังหวัดกำลังให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการทางกัญชากัญชงให้ได้รับมาตรฐาน GMP เป็นการพัฒนาจากภูมิปัญญาของชุมชน และนอกจากนี้ยังมีคุกกี้กัญชา สบู่กัญชง แชมพูกัญชง ก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน GMP อีกด้วย

ที่มา:

https://tigernewsreport.com/?p=63589

Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved