สถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปลูกกัญชงกัญชากับ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 20 ก.ย.64 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจาก นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การปลูกกัญชง/กัญชา ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร กับ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ในนามเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี

            นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกกัญชง/กัญชาในพื้นที่ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีความสนใจและความพร้อม ได้มีส่วนร่วมในการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตลอดทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร

            ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการปลูกกัญชง/กัญชาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จึงกำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการปลูกกัญชง/กัญชา ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร กับ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 แห่ง

            นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การปลูกกัญชง/กัญชา ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร กับ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหารในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดมุกดาหาร ที่มีส่วนได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการปลูกกัญชง/กัญชากับสถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ สถาบันอาหาร ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ต่อไป

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210920175443233

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved