สธ.สรุปผลงานเขตสุขภาพ ปี’63 เปิดคลินิกกัญชา 311 แห่ง ประชาชนเข้าถึง

Share this content.


ปลัด สธ.สรุปผลงานเขตสุขภาพ รอบปี’63 เปิดคลินิกกัญชา 311 แห่ง ประชาชนเข้าถึงระบบรักษา วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ.ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัด สธ. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ในโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการพระราชดำริ กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพร เพื่อเศรษฐกิจ การดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย การเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ ลดแออัด ลดรอคอย และปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่ รวมทั้ง 10 ประเด็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นพ.สุขุม กล่าวว่า ทั้ง 12 เขตสุขภาพครอบคลุมทั่วประเทศ ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล โดยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผ่านเกณฑ์ทุกเขตสุขภาพ, มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทุกระดับ 311 แห่ง, โครงการอาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ ดำเนินการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ในผักสด ผลไม้ ในโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 27 แห่ง ไม่พบสารตกค้างร้อยละ 69.6, การคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีได้มากกว่าร้อยละ 90 พบมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 91 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมร้อยละ 78.5 พบมีภาวะเสี่ยงร้อยละ 1.4 และพลัดตกหกล้มร้อยละ 79 มีภาวะเสี่ยงร้อยละ 4.7 และมีตำบลที่ผ่านเกณฑ์ระบบส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ร้อยละ 91.55
นพ.สุขุม กล่าวว่า สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ ลดแออัด ลดรอคอย โดยพัฒนาศักยภาพระบบปฐมภูมิ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการอบรมเป็น อสม.หมอประจำบ้าน 84,793 คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิครอบคลุมประชากรร้อยละ 36.3 สำหรับการบริหารจัดการโรงพยาบาล พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Smart Hospital และโรงพยาบาล 118 แห่ง มีบริการรับยาร้านยาใกล้บ้าน และเพิ่มทางเลือก เช่น จัดส่งยาทางไปรษณีย์, รับยาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน, อสม.ส่งยา
“รวมทั้งโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ห้องฉุกเฉินคุณภาพ มีระบบทางด่วนอุบัติเหตุที่มีระบบบริหารจัดการ สามารถผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที มีห้องฉุกเฉินความดันลบรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke unit มากกว่าร้อยละ 50 ส่วนใหญ่ทำได้ตามเป้าหมาย ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย สำหรับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับทุกเขตทำได้ดี โดย รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และการจัดหอผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยพ้นวิกฤตก่อนกลับบ้านในโรงพยาบาลชุมชน ทำได้เกือบทุกเขตสุขภาพ” ปลัด สธ. กล่าว
นอกจากนี้ นพ.สุขุม กล่าวต่อไปว่า ผลงานที่ผ่านเป็นสิ่งที่พิสูจน์การทำงานของผู้บริหารและบุคลากร ที่รวมกันเป็นครอบครัว เป็นทีมงาน เป็นพี่น้อง ทุ่มเททำงาน เช่นความสำเร็จการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ขอให้ใช้ข้อมูลจากกรมวิชาการมาสนับสนุนการทำงานทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

ที่มา : https://www.cannhealth.org/content/8136/cannhealth


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved