สธ.เร่งพัฒนาระบบข้อมูลกำกับติดตามกัญชา-กัญชง ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ยันผู้บริโภค

Share this content.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา มีการประชุมออนไลน์คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเร่งรัด (Quick win) เพื่อผลักดันกัญชา-กัญชงสู่พืชเศรษฐกิจ ด้วยการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตั้งแต่งานต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในขณะนี้จะทำให้ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมาตรการรับมือการแพร่ระบาดเป็นหลัก แต่งานอื่นๆ ก็จะทิ้งงานใดไปไม่ได้ ทุกนโยบายยังคงต้องดำเนินต่อ โดนเฉพาะเรื่องการผลักดันกัญชา กัญชง สู่พืชเศรษฐกิจ ทุกหน่วยงานใน สธ.ที่มีความตั้งใจขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนงาน จนนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เช่น การลดระยะเวลาและขั้นตอนในกระบวนการขออนุญาตปลูก ผลิต และจำหน่ายให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การใช้ประโยชน์จากส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ในทางเศรษฐกิจ โดยการนำไปเป็นส่วนประกอบในอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่สำคัญอื่นๆ อาทิ งานต้นน้ำ การจัดธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากัญชา-กัญชง ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้ทันกับกฎกระทรวงว่าด้วยกัญชงจะมีผลบังคับใช้วันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากัญชงที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน โดยได้ประสานงานเบื้องต้นไปที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อช่วยจัดหาให้ในระยะแรก” ภก.อนันต์ชัย กล่าวและว่า สำหรับงานปลายน้ำ ได้แก่ การจัดทำแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชง โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งจากประสบการณ์การใช้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และการจัดทำแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์ กับ กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่ง นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัด สธ.จะดำเนินการตามภารกิจต่อไป

ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า ในที่ประชุมครั้งนี้ได้หารือถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามกัญชา-กัญชง ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงมือผู้บริโภค โดย อย.ได้ดำเนินการมาในระดับหนึ่งแล้ว และจะมีการยกระดับให้สามารถประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ และเพื่อให้สามารถวางแผนเชิงนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“เช่น การศึกษาในต่างประเทศ พบว่าทิศทางและแรงลมสามารถทำให้เกสรปลิวได้ไกลถึง 10 ไมล์ ดังนั้น ในการขออนุญาตปลูกกัญชา-กัญชง จะต้องมีการกำหนดระยะห่างระหว่างต้น เพื่อไม่ให้เกิดการผสมของเกสร เนื่องจากดอกเพศเมียมีมูลค่าสูงกว่า และเป็นที่ต้องการในตลาดอุตสาหกรรม” ภก.อนันต์ชัย กล่าวและว่า จากตรงนี้ อย.จะมีข้อมูลให้ผู้ประกอบการพิจารณาในระหว่างที่ไปขออนุญาตปลูกกัญชา-กัญชง ซึ่งระบบเรียลไทม์ดังกล่าว คาดว่าจะเปิดใช้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ที่มา :

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2524910


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved