สภาเกษตรฯ หนุนปลูกกัญชา ปี 64

Share this content.

สภาเกษตรกรแห่งชาติ สั่งทบทวนทุกแผนสานต่อปี 64 ดันปลูกกัญชา หลังมีตลาดรองรับชัดเจน หนุนปลูกบุก ผ่าใช้เป็นพลังงานโรงไฟฟ้าชุมชน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เพื่อวางแผนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติในปี 2564 ได้สั่งการให้สภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศทบทวนการทำงานทั้งหมดตลอดรอบปีที่ผ่านมา ว่าที่ปฏิบัติหน้าที่ไปนั้นได้ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอยู่ และมีแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไร เป็นการทบทวนอดีต เพื่อวางแผนเดินในอนาคต
ทั้งนี้จากการสัมมนา และการประชุมของสภาเกษตรกรจังหวัดระดับภาค 4 จังหวัดในช่วงกลางเดือนก.ย. 2563 หลายจังหวัดมีความกระตือรือร้น นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์มากซึ่งสามารถจะขยายผลได้เป็นอย่างดี ตามบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เช่น โครงการหัวบุกป่า พืชเศรษฐกิจที่ถูกทิ้งไปนานแล้ว สภาเกษตรกรอยู่ระหว่างให้ทีมงานศึกษาข้อมูลทั้งหมด หากตลาดเปิดกว้าง ก็จะเร่งผลักดันส่งเสริมมากขึ้น

สภาเกษตรกรฯ อยู่ระหว่างเจรจากับกระทรวงพลังงานเพื่อให้มีโครงการนำร่องเรื่องพลังงานชุมชนโดยใช้ไผ่เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และปลัดกระทรวงพลังงาน รับปากว่าจะพยายามผลักดันให้เกิดโครงการให้ได้ทั่วประเทศ และกัญชา กัญชง ที่สภาเกษตรกรฯ ผลักดันมาโดยตลอดหลายปี ตามกฎหมายใหม่ หรือกฎกระทรวงฉบับใหม่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็ว ซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายทั้งอยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและอยู่ในสภานิติบัญญัติ ภายในปี 2564 นี้จะเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจ สามารถปลูกได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่จะลดขั้นตอนลง การขออนุญาตปลูกจะเร็วขึ้น ง่ายขึ้นเช่น มีคำสั่งซื้อที่แน่นอนจากต่างประเทศ แล้วนำคำสั่งซื้อดังกล่าว มาขออนุญาตปลูกโดยไม่จำเป็นต้องร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ สามารถขออนุญาตได้เลย แต่ต้องมีตลาดรองรับชัดเจนก่อน เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายหลังการจัดเวทีระดับภาคทบทวนอดีต มุ่งมั่นสู่อนาคต สภาเกษตรกรฯจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด และใช้การขับเคลื่อนอนาคตในฤดูปีงบประมาณ 64 โดยต้องรอการสรุปผลการประชุมเพื่อนำเข้าสู่การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับทราบ แล้วจึงสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900065


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved