สมาคมจิตแพทย์ แนะ สธ.จำกัดเด็ก-สตรีมีครรภ์เข้าถึงกัญชา หวั่นเกิดอาการทางจิต

Share this content.

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย แนะ สธ.ปักป้ายข้อแนะนำการใช้กัญชาอย่างชัดเจน สร้างความปลอดภัยผู้ใช้ ควรเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และจำกัดการเข้าถึงพร้อมออกมาตรการควบคุมในกลุ่มเปราะบาง เด็ก-สตรีมีครรภ์ หวั่นสาร THC ก่อให้เกิดอาการทางจิต

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยออกมาแสดงความคิดเห็น กรณีการปลดล็อกกัญชาที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ ระบุว่าในขณะที่มีการประชาสัมพันธ์การปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

โดยคาดหวังประโยชน์ 3 เรื่อง คือ 1.เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 2.ให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และ 3.เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจอยากทดลองปลูกและทดลองใช้นั้น

เป็นที่น่าสังเกตว่าการประชาสัมพันธ์และความสนใจจะมุ่งเน้นประเด็นประโยชน์ โดยขาดการให้ข้อมูลข้อควรระวัง หรือวิธีการที่จะใช้อย่างปลอดภัย อีกทั้งการยังขาดมาตรการในการป้องกันกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่อการอนุญาตให้มีการใช้ ปลูก หรือผลิตกัญชาในประเทศไทย ตามเอกสารแนบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้โครงการนี้เกิดประโยชน์โดยมีโทษหรือผลข้างเคียงน้อยที่สุด

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขควรมีคำแนะนำที่ชัดเจนว่าส่วนไหนของกัญชาควรและไม่ควรใช้ เพราะว่าช่อและดอกของต้นกัญชานั้นมีสาร Tetrahydrocannabinol หรือ THC ในระดับที่สูง ซึ่งสารนี้นอกจากมีฤทธิ์ที่ทำให้เสพติดได้ ยังสามารถก่อให้เกิดอาการทางจิต เช่น อาการหลอน ระแวง และแม้ว่าอาการเหล่านี้อาจจะเป็นอยู่ไม่นานในบางคน แต่ก็สามารถกระตุ้นให้บางคนมีอาการดังกล่าวต่อเนื่องไม่หายจนกลายเป็นโรคจิตและโรคจิตเภทได้ โดยเฉพาะในเด็ก เยาวชน และผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทางจิต

ขณะที่การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ควรเริ่มจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยมีการวิจัยและพัฒนาไปเรื่อย ๆ ควบคู่กับไปกับการดูแลการปลูกและการผลิตที่มีระบบควบคุมคุณภาพและควบคุมการเข้าถึง โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบถึงผลข้างเคียงของการใช้เพื่อให้ทราบถึงขนาดของปัญหาที่อาจจะพบได้ นอกจากนี้ รัฐควรมีการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอย่างรอบด้านแบบทั่วถึง ให้รู้จักถึงประโยชน์ โทษ และข้อควรระวัง เพื่อให้การปลูกได้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของการปลดเสรีและลดโอกาสที่จะเกิดโทษหรือผลกระทบด้านลบต่อประชาชนและสังคมให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้จากผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว ทางสมาคมจึงมองว่ามีความจำเป็นที่ต้องสร้างการจำกัดการเข้าถึงกัญชาของกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก เยาวชน สตรีมีครรภ์ เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยเรียกร้องให้ทางรัฐบาลจัดทำมาตรการที่นอกเหนือไปจากที่มีในขณะนี้อย่างเป็นรูปธรรมก่อนการปลูกอย่างเสรี เพื่อป้องกันกลุ่มเปราะบาง เพราะเด็กและเยาวชนมีโอกาสเสพติดกัญชามากกว่าผู้ใหญ่

ขณะเดียวกันกัญชาส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมอง ระดับสติปัญญา การคิดแบบมีเหตุผล และการยับยั้งชั่งใจทั้งขณะเสพ และหลังเสพ และต่อลูกในครรภ์ของมารดาที่ใช้ นอกจากนี้การเสพติดกัญชาส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น อีกทั้งยังเหตุที่สามารถทาให้เกิดโรคจิตและจิตเภทได้

ที่มา:

https://www.prachachat.net/marketing/news-948022


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved