สวนสุนันทาจับมือกันตนา พัฒนางานวิจัยกัญชง-กัญชาเพื่อประโยชน์การแพทย์สู่พืชเศรษฐกิจของประเทศ

Share this content.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
โดยมี นายจาฤก กัลย์จาฤก และนางปนัดดา ธนสถิตย์ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม ในโครงการวิจัยกัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงาน อธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย
สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนโครงการวิจัยกัญชง กัญชาในด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากัญชง กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ 
รวมถึงร่วมกันสนับสนุนด้านการศึกษา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกัญชง กัญชา สารสกัดและผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชา เพื่อคิดค้น ผลิต พัฒนาสายพันธุ์ วัตถุดิบกัญชง กัญชาคุณภาพดี 
สูตรตำรับยาและวิธีการบำบัดรักาโรคให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับรองรับความต้องการในการใช้ยารักษาโรค ซึ่งมีกัญชง กัญชาเป็นส่วนประกอบด้วย

ที่มา : https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=617


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved