‘สสจ.นครพนม’ ร่วมกิจกรรม ปลูกกัญชาทางการแพทย์ฯ ณ อ.โพนสวรรค์

Share this content.


        วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นางพัชรินทร์ ฉลาดธัญญกิจ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม และหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกิจกรรมการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านต้าย โดยนายศุภชัย โพธิ์สุข รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นประธานพิธีฯ และร่วมกันปลูกกัญชา ณ โรงเรือนกัญชา ไร่กาแฟขี้ชะมด ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

        อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีนโยยายให้นำกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยได้ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้สนองนโยบายดังกล่าว ผลักดันให้กัญชาเป็นพืชทางการแพทย์ ที่ต้องการให้ส่งเสริมให้เกิดการปลูกกัญชา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรค หรือเพื่อการรักษาทางการแพทย์ และอันจะก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจ ก่อให้เกิดกระแสสนับสนุนและความตื่นตัวในการศึกษากัญชาจากประชาชนจำนวนมาก

กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน ทั้งแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน โดยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมมือข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรมในการพัฒนากัญชาทางการแพทย์แผนไทย     โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านต้าย ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขใบอนุญาต 110/2564 (ปลูก) และได้รับเมล็ดพันธ์จากสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (โครงการ รพ.สต.ระยะ 2) วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หลังจากนั้นเพาะกล้าเมล็ด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ซึ่งในขณะนี้ต้นกัญชาเริ่มเจริญเติบโต 20-30 เซนติเมตร และพร้อมที่จะนำเข้าไปปลูกในโรงเรือนกรีนเฮ้าท์

ที่มา:

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/161368/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved