สสจ.นครพนม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ FDA Guard – วิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา

Share this content.

logomain

            วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพยท์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ คบส. ทีม FDA Guard และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก/แปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา จังหวัดนครพนม ปี 2564 ณ ศูนย์ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

            โดยนางสาวรัชนี เต็มอุดม กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่พบปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดนครพนม เช่น ผักผลไม้ที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง การจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่มี อย. เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องใช้ความร่วมมือของเครือข่ายสาธารณสุขในการตรวจสอบเฝ้าระวังเชิงรุก โดยมีทีมเคลื่อนที่เร็วในการจัดการปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ และการอบรมพัฒนาสมรรถนะศักยภาพเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทีมละ 5 คน เรียกว่า “ทีม อย.ระวังภัยนครพนม” หรือ “FDA Guard Nakhonphanom” ระดับอำเภอและระดับตำบล ๆ ละ 5 คน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง จัดการปัญหาในเชิงป้องปราม และรายงานข้อมูลที่พบปัญหาให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมทราบ

            ในปี 2564 กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์และเพื่อเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และนำส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ ใบ ราก ลำต้น    มาผลิตเป็นอาหารปรุงจำหน่ายหรือเครื่องสำอาง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศให้ใช้ได้ ซึ่งจะทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ คบส. ทีม FDA Guard และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก/แปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา จังหวัดนครพนม ปี 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย เภสัชกร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลินิกกัญชาทางแพทย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก/แปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา

            สำหรับหัวข้อการอบรม ประกอบด้วย การขออนุญาตปลูก การเก็บเกี่ยวและการทำรายงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชา-กัญชง/ การตรวจเอกสาร โครงการกัญชา 50 ต้น, 6 ต้น หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการจดแจ้งกัญชงและกัญชาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/ การยื่นขอระบบใช้ระบบ HPVC ประชุมกลุ่มย่อย การวางแผนการขออนุญาต ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 และการสอบผู้ควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค-น้ำแข็ง   

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210701194913404


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved