สสจ.อุตรดิตถ์ จัดอบรมการปลูกพืชสมุนไพร

Share this content.

การอบรม “การปลูกพืชสมุนไพรและพืชกัญชาในระบบโรงเรือน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย” จัดโดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาในระบบโรงเรือน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยให้ถูกต้อง  พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.57 น.

นายอำนาจ บุญเครือชู ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การปลูกพืชสมุนไพรและพืชกัญชาในระบบโรงเรือน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย” จัดโดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาในระบบโรงเรือน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยให้ถูกต้อง และมีมาตรฐาน และเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ใช้ดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการขออนุญาตปลูกกัญชา และจัดส่งวัตถุดิบกัญชาให้กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา สนับสนุนการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน่วยงานสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานในการปลูก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดการอบรมการปลูกพืชสมุนไพรและพืชกัญชาในระบบโรงเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ให้แก่กลุ่มผู้ปลูก ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชในโรงเรือนและระบบหยดน้ำ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ และตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จำนวน 60 คน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/article/798595


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved